Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van mei 2019
 • Nieuws

Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van mei 2019

Op het moment dat de verschillende politieke partijen hun programma's uitwerken, wil Sibelga de aandacht van de toekomstige verkozenen vestigen op een aantal punten.

Sibelga is immers een bedrijf dat meegecontroleerd wordt door de gemeenten en de facto door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat haar investeringsprogramma goedkeurt evenals haar programma van openbaredienstverplichtingen. Sibelga valt bovendien onder de controle van regulator Brugel, die haar tarieven en reglementen goedkeurt. 

In haar dagelijks beheer, ondervindt Sibelga dus een grotere weerslag van de beslissingen van het Gewest dan van die van haar gemeentelijke aandeelhouders. In die zin, streeft zij naar een grotere samenwerking met het Gewest

Ontdek hieronder in het kort de grote lijnen van het memorandum, dat ook in zijn geheel beschikbaar is.

Beschikken over een stabiele activiteitsperimeter

 • Sibelga wenst het beheer te behouden van de meters en de meetgegevens, die beantwoorden aan de metrologische normen en als neutraal worden erkend door de markt in haar geheel.
 • Sibelga wenst de partiële dekking van haar energiebehoeften (netverliezen, openbare verlichting, beschermde klanten) verder te zetten via haar park van gedecentraliseerde warmte-krachtkoppeling of elke andere vorm van elektriciteitsproductie.
 • Om in te spelen op de ontwikkeling van een flexibele markt, wenst Sibelga opslagcapaciteiten te kunnen installeren om punctuele onevenwichten op haar net te compenseren.
 • Sibelga stelt voor om haar opdracht van openbare verlichting uit te breiden tot de gewestelijke wegen, door een eindautoriteit voor Brussel Mobiliteit te behouden op de investeringsbeslissingen en mits de operatie financieel neutraal blijft.
 • Voor het energiebeheer van de openbare gebouwen, hoopt Sibelga die diensten duurzaam te maken volgens de behoeften van de gemeenten en het Gewest, en in functie van de financieringsmogelijkheden.
 • Sibelga zou de samenwerking met de gemeenten en het Gewest willen versterken, meer bepaald op het vlak van
  • Beheer van de openbare weg en van de werven
  • Samenwerking (CIBG, Irisnet, Brussel Mobiliteit) voor een informatica gericht op het beheer van de openbare weg en de uitrol van de glasvezel
  • Smart city
 • Sibelga staat klaar om een rol van openbare dienst te spelen in de ontwikkeling van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen, dat multi-leveranciers is, multi-investeerders en in universele dienstmodus, zoals dat gebeurt in het Groothertogdom Luxemburg.

De governance van sibelga 

De aanpassing van de statuten van Sibelga aan het nieuwe gewestelijke (ordonnantie 5/7/2018 op de intercommunales) en federale (wetboek van vennootschappen) wettelijk kader is een gelegenheid om na te denken over het aandeelhouderschap en de juridische vorm die het meest adequaat zijn voor een distributienetbeheerder. 

In die context, kan een dubbele evolutie worden overwogen:

 • Opteren voor de oprichting van een privévennootschap van publiek recht, gekaderd via ordonnantie.
 • Een privéaandeelhouder introduceren voor 20 of 25 % van het kapitaal zonder het behoud van de openbare controle in gevaar te brengen, en daarbij 200 miljoen euro eigen middelen vrijmaken.

Het inkomen van de gemeenten vrijwaren

Sibelga garandeert aan de gemeenten een regelmatig inkomen bestaande uit de wegenisvergoeding en dividenden, voor een jaarlijks bedrag van 75 miljoen €. Anderzijds, wordt er via de tarieven van gas- en elektriciteitsdistributie en via de groenestroomcertificaten, 50 miljoen € toegewezen aan het gewestelijk energiebeleid.

Sibelga en haar aandeelhouders vestigen de aandacht op een project van ordonnantie “wegenis” dat een wegenisvergoeding ten gunste van het Gewest instelt. Dat zou een nieuwe verzwaring zijn van de factuur voor bedrijven en gezinnen.

De energietransitie voorbereiden

 • Sibelga vraagt dat er vanaf 2023-2024 een progressieve uitrol van de slimme meter op een systematische geografische basis zou worden toegestaan, met het oog op veralgemening op lange termijn.
 • Inzake elektrische voertuigen, moeten de Regulator en/of de Regering een reglementair kader vastleggen dat het zich verplicht kenbaar maken oplegt, alsook bepaalde technische uitrustingen en specifieke tarieven om die belangrijke mutatie te beheren.
 • Sibelga wenst deel te nemen aan proefprojecten of er op te starten om de oplossingen te ontwikkelen die nodig zijn voor de energietransitie in een stedelijke omgeving (collectief eigen verbruik, slim netwerkbeheer)
 • Gelet op de geleidelijke daling van het gasverbruik, zouden er in het financieringsbeleid van Sibelga en in de tarificering bepalingen moeten worden opgenomen om de continuïteit te verzekeren en de veiligheid van het distributienet op lange termijn.

Beheer van de openbare weg en van de werven

De uitvoering van de nieuwe ordonnantie voor het beheer van de werven, goedgekeurd in april 2018, zal een inrijperiode vergen. Net als in het verleden, zal het Gewest mogen rekenen op de welwillende medewerking van Sibelga.

Sibelga pleit in de toekomst voor meer voorafgaand overleg en een grotere samenwerking  tussen alle Brusselse actoren, Brussel Mobiliteit, gemeenten, MIVB, Vivaqua en Sibelga.

Download ons Memorandum 2019