Het residu vertegenwoordigt de energie die per kwartier niet in rekening gebracht wordt via de bottom-up berekening van de Synthetische Lastprofielen, noch geregistreerd wordt via de toegangspunten met reëel lastprofiel, noch via de verliezen op een distributienet. Het bevat hoofdzakelijk de verschillen tussen de verbruiken in realiteit en de verbruiken verdeeld volgens het model. Andere gegevens die het residu beïnvloeden zijn verkeerde meteropnames, niet opgenomen meterpunten, fraude, …

Het residu wordt berekend op basis van het saldo van de netto netinvoeding, de netverliezen en de lastprofielen (reële en geschatte) op kwartierbasis.

De residufactor is de factor waarmee de geschatte lastprofielen moeten vermenigvuldigd worden om het residu te verdelen over alle lastprofielen.