Waarom is er een stroomtekort?

Om verscheidene redenen: 

 • een gebrek aan planning op het vlak van de productiemiddelen,
 • de onbeschikbaarheid van bepaalde Belgische centrales,
 • de invoercapaciteit die gelimiteerd is door de koppelingsinfrastructuur met de buurlanden.

Wanneer is het risico op stroomtekort het grootst?

Het risico op stroomtekort is het grootst tijdens het piekverbruik op het einde van de dag (16 – 20u) in de winter. Vooral op dat moment is het belangrijk om zijn verbruik te beperken. 

Maar ook als het weer niet mee zit, namelijk op bewolkte dagen en indien er geen of weinig wind is, en bijgevolg de zonnepanelen en windmolens niet kunnen bijdragen aan de energieproductie.

Zullen er elektriciteitsonderbrekingen zijn?

De door de federale regering genomen maatregelen beogen het vermijden van een stroomtekort. Daartoe zouden bepaalde landelijke en kleine stedelijke zones gedurende enkele uren kunnen worden afgekoppeld (« afschakeling »).

Die maatregel slaat niet op het Brussels gewest, behalve voor een stukje Ukkel en 3 straten in Laken.  

Wat houdt dat in, een afschakeling?

De afschakeling is een maatregel die de federale overheid neemt in geval van stroomtekort. Het gaat erom de stroomvoorziening te onderbreken tijdens de uren waarin de vraag het hoogst is, dat wil zeggen:

 • tussen 16 en 20 uur
 • tussen 11.30 en 13 uur (zeldzamer)

Hoe lang duurt een afschakelperiode?

De tijdsduur van een afschakeling zal hoofdzakelijk afhangen van 2 parameters: enerzijds de beschikbare geproduceerde en geïmporteerde capaciteit en anderzijds de geschatte totale vraag op hetzelfde moment. De duur van een afschakeling beperkt zich tot 3 of 4 uur, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Zullen er opzettelijke onderbrekingen zijn in Brussel? 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een dichtbevolktezone, met een gevoelige economische activiteit en aantal prioritaire klanten (gevangenissen, hospitalen, ...).
Om die redenen, is het niet gepland er de stroomvoorziening vrijwillig te onderbreken (*). Enkel een paar straten van de Ukkelse wijk Fort-Jaco/Prince d’Orange zouden kunnen afgeschakeld worden.  

(*) Opgelet: deze info berust op het afschakelplan 2014/2015 en kan herzien worden.

Hoe weet ik of mijn gemeente kan afgeschakeld worden?

Voor Brussel is slechts een klein deel van de gemeente Ukkel betrokken in het afschakelplan. Voor Vlaanderen en Wallonië kan u de kaart die de federale overheid heeft opgemaakt raadplegen.

Waarom komt een deel van Ukkel in aanmerking voor afschakeling?

Omdat de wijk Fort-Jaco/Prince d’Orange van stroom wordt voorzien vanaf een hoogspanningspost van Elia die buiten het Brussels gewest in Sint-Genesius-Rode ligt, meer bepaald in een afschakelzone.

Waarom is er sprake geweest van een mogelijke afschakeling van een deel van Oudergem in 2014 ?

Een heel klein deel van Oudergem (Welriekendedreef), op de grens met het Vlaams gewest,  was opgenomen in het afschakelplan. Een vijftiental huizen werden er door stroom voorzien vanuit Overijse. Sibelga heeft deze situatie aangepast en ervoor gezorgd dat die huizen voortaan via andere kabels worden bevoorraad. Ze bevinden zich dus niet meer in de niet afschakelbare zone.

Hoe wordt men op de hoogte gebracht van een afschakeling?

Dat wordt 24 uur op voorhand aangekondigd op de radio en televisie.

Wat indien mijn gezondheid of beroepsactiviteit niet kan zonder elektriciteit?

 • Als er elektriciteit is vereist voor uw gezondheid, wend u tot de hulpdiensten via het nummer 112.
 • Indien uw bedrijf gevestigd is in een afschakelzone, is het uw verantwoordelijkheid om alternatieve maatregelen (onderbreking van de activiteiten of een onafhankelijke elektriciteits productie) te voorzien. Maar de duur van een afschakeling is vergelijkbaar met een normale stroomonderbreking (maximum 2 tot 4u). Aan u om te beslissen of u alternatieve maatregelen neemt.

Welke impact heeft een afschakeling op zonnepanelen?

Wanneer het openbaredistributienet niet onder spanning staat, plaatsen de fotovoltaïsche ondulatoren zich automatisch in veiligheid, dat wil zeggen dat zij zichzelf loskoppelen van het net.  De fotovoltaïsche panelen produceren in die situatie dus geen elektriciteit meer.

Wat is het verschil tussen stroomtekort en black-out?

 • Een stroomtekort is een voorzien tekort aan elektriciteit.
 • Een black-out is een ineenstorting van het hele elektriciteitsnet die het gevolg kan zijn van een verergerd stroomtekort of van een onvoorzien technisch probleem.

Hoe lang kan een black-out duren?

Twee gevallen zijn mogelijk:

 • Ofwel kan het net worden heropgebouwd door te steunen op de elektrische netten van de buurlanden: in dat geval, beschikken de eerste klanten na 4 uur terug over elektriciteit, de laatste na 8 uur.
 • Ofwel kampen de buurlanden ook met moeilijkheden: in dat geval, beschikken de eerste klanten na 10 uur terug over elektriciteit, de laatste na 24 uur.

Welke rol zullen de Brusselaars spelen?

Ook al zal er omzeggens geen afschakeling plaatsvinden in Brussel, zullen Brusselaars toch worden uitgenodigd  om  zoals alle burgers deel te nemen aan de inspanningen om het elektriciteitsverbruik te doen dalen. Door solidair te zijn, kan u vermijden dat andere zones van het land opzettelijk worden afgeschakeld.

Kunnen woningen gelegen op de grens met het Vlaamse Gewest ook afgeschakeld worden?

Die kans is reëel. Op de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (netwerk Sibelga) en het Vlaamse Gewest (netwerk Eandis) zijn er namelijk een aantal uitzonderlijke gevallen die voortvloeien uit elektriciteitsnetten die aangelegd werden nog voor de gewestvorming van het land.

Bepaalde Brusselse residentiële gebouwen die zich bevinden op de grens tussen beide gewesten worden bevoorraad door het net van Eandis en zouden kunnen worden afgeschakeld samen met sommige Vlaamse landelijke en kleinstedelijke zones. Het tegenovergestelde is ook mogelijk : Vlaamse gebouwen zouden kunnen zijn aangesloten op het Brusselse net en dus niet afgeschakeld worden.

Helaas kunnen deze specifieke gevallen niet zomaar geïdentificeerd of gewijzigd worden bij toepassing van het afschakelplan.