De Brusselse regering heeft Sibelga belast met het beheer van de implementatie van laadpalen op de openbare weg in de hele Brusselse agglomeratie tegen 2035. De eerste 500 oplaadpunten zullen in de loop van 2022 worden geïnstalleerd.

Om de overgang naar minder vervuilende voertuigen te ondersteunen, heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om tegen 2035 11 000 laadpalen voor elektrische voertuigen te voorzien. Deze laadpalen zullen langs wegen maar ook op semiprivate grond worden geplaatst en zullen toegankelijk zijn voor het publiek. 

Om dat doel te bereiken, bereidt het gewest zich voor op een verdubbeling van het aantal laadpalen op de openbare weg  door in 2022 op zijn hele grondgebied 250 nieuwe laadpalen (of 500 oplaadpunten) te installeren. Ongeveer dertig daarvan zullen worden gereserveerd voor autodelen. Het geplande netwerk zal ervoor zorgen dat bestuurders zich op elk moment binnen 250 meter van een oplaadoplossing bevinden.

CO2-uitstoot met 75% verminderen tegen 2030

In juni heeft de Brusselse regering in eerste lezing de fasen 2025-2035 van haar lage-emissiezone goedgekeurd. Het beleid voorziet, voor de meeste voertuigen, in een uitfasering van diesel in 2030 en van benzine, LPG en CNG in 2035. Deze ingrijpende transformatie van het Brusselse wagenpark moet het mogelijk maken jaarlijks 110 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen en de vervoersgerelateerde CO2-uitstoot met 75% te verminderen tegen 2030

11.000 publiek toegankelijke laadpalen installeren tegen 2035

Een dergelijke beslissing impliceert evenwel dat er gelijktijdig ondersteunende maatregelen voor alternatieve oplossingen worden genomen, zoals het uitbouwen van een laadaanbod voor elektrische voertuigen. Daarom heeft het Gewest een gewestelijke visie aangenomen om de uitrol van laadinfrastructuur in Brussel te versnellen. Het is de bedoeling om tegen 2035 11.000 publiek toegankelijke laadpalen te installeren (op en naast de weg). Die uitrol zal weldra een boost krijgen.  

Sibelga, partner voor een duurzamere mobiliteit in Brussel

Na de installatie van een basisnetwerk van 250 laadpalen op de weg in het kader van het Charge.brussels-project, heeft het Gewest, op initiatief van minister van Leefmilieu Alain MARON, netbeheerder Sibelga de opdracht gegeven het aantal laadpalen op de weg te verdubbelen door een overheidsopdracht te coördineren die erop gericht is om in 2022 een eerste reeks van 250 palen te plaatsen op de openbare weg. 

In de komende jaren zullen andere reeksen laadpalen worden geplaatst en zal het Brusselse laadpalennetwerk geleidelijk worden vervolledigd.