Een structuur met drie niveaus

  • Interfin : intercommunale die een holdingfunctie uitoefent.
  • Sibelga :  intercommunale die de functie vervult van beheerder van de elektriciteits- en gasdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eigenares is van die netten.
  • BNO (Brussels Network Operations) :(privaatrechtelijke) coöperatieve vennootschap, werkgever van alle personeelsleden die actief zijn in de Sibelga-groep.

De Sibelga-groep werkt met inachtneming van het specialiteitsbeginsel dat op de intercommunales van toepassing is. De activiteiten van de Sibelga-groep zijn geconcentreerd op het beheer van de elektriciteits- en gasnetten, de bijbehorende openbaredienstverplichtingen en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen.

De rol van interfin als holding

De rol van Interfin als holding

  • het houden van de participatie van de gemeenten in Sibelga,
  • het houden van de Brusselse participaties in de federale ondernemingen voor de transmissie van elektriciteit en gas Elia en Fluxys, rechtstreeks, of via de holdings Publi-T en Publigas die de gemeentelijke belangen van de 3 gewesten groeperen,
  • het voorlopig houden, tot het moment geschikt is om ze te koop te stellen, van de geringe 'historische' participaties in de maatschappijen Engie, Suez-Environnement en NRB,
  • het verzekeren van een 'smoothing' van de dividenden toegekend aan de gemeenten op basis van het financieel resultaat gerealiseerd in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en bijdragen tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.

De rol van Sibelga als netbeheerder

De activiteit van Sibelga is beperkt tot de activiteit van distributienetbeheerder voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder die opdracht vallen eveneens de openbaredienstverplichtingen die bij ordonnantie zijn opgelegd, zoals het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting.

Die activiteiten worden gereguleerd door de regulator Brugel binnen een kader dat bij ordonnantie is vastgelegd. De regulering heeft betrekking op de tarieven, de kwaliteit van de diensten en de compatibiliteit van de structuren en de houding t.o.v. de goede marktwerking.

Het is wenselijk dat de gereguleerde activiteit van de distributienetbeheerder uitsluitend gebeurt in een gesloten perimeter. En dat één enkele onderneming instaat voor die activiteit, die los staat van de financiële activiteiten van Interfin. Dat onderscheid wordt gemaakt om gekruiste subsidiëring tussen activiteiten te vermijden en daarbij de regulering te beperken tot haar wettelijke doel.

De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep

Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij over. Het gaat om ongeveer 700 personen die vallen onder de regeling van de CAO 32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. Het bleek immers noch mogelijk, noch wenselijk om de regeling te wijzigen van het personeel van de sector dat onder het paritair comité nr. 326 valt. De werkgever van het personeel moest derhalve een privaatrechtelijke onderneming zijn.

Deze situatie wordt gerechtvaardigd door het akkoord dat in 2006 gesloten werd met Electrabel, maar het is ook een doeltreffende oplossing gebleken om het industriële karakter van het Sibelga-beheer te behouden en de nodige technische competenties aan te trekken.

Om die reden is BNO tegenwoordig de werkgever van alle personeelsleden van de groep. Het gaat om ± 1030 personen, allemaal met een arbeidsovereenkomst.

Sibelga is bovendien aandeelhouder van Atrias, het platform voor de uitwisseling van marktgegevens dat werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met alle andere Belgische netbeheerders.

Het bestaan van een structuur met 3 niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerechtvaardigd door de  verplichting om de gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten van de groep van elkaar te scheiden, het intercommunale statuut van Interfin en Sibelga te behouden, in overeenstemming met de politieke wil die daarvoor bestaat, en het systeem in stand te houden van collectieve arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor het personeel via een privaatrechtelijke onderneming.
Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

De operationele perimeter van Sibelga – Interfin