Sibelga hecht belang aan uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor zover Sibelga persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verwerkt, is Sibelga cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (KBO-nr. 0222-869-673) de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die worden verwerkt door Sibelga, zijn met name de naam, de voornaam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de EAN-code en het meternummer van een toegangspunt, en de meetgegevens. Sibelga mag die gegevens ook verwerken om haar openbaredienstverplichtingen te vervullen en, met name, haar rol als noodleverancier. Die gegevens zijn nodig voor de facturering, door uw leverancier of door Sibelga als noodleverancier, van uw energieverbruik, maar ook zodat Sibelga eventueel contact met u kan opnemen in geval van een probleem met het gas- of elektriciteitsnet.

Sibelga heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met name om al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten ter zake te beantwoorden. U kunt hem bereiken op het nummer 02 274 38 16 (dpo@sibelga.be).

Sibelga verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van het distributienet voor de volgende doeleinden: de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet, de facturering van de beschermde klanten, de detectie en de facturering van het niet-gefactureerde elektriciteitsverbruik door een leverancier, het beheer van de toegang tot het distributienet en de vervulling van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en haar openbaredienstverplichtingen, met name inzake informatie over de energiemarkten. Die verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen die zijn toevertrouwd aan Sibelga door de ordonnanties van 19 juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals de reglementen ingevolge die ordonnanties.

Uw gegevens worden verwerkt gedurende de gebruiksperiode van uw meter. Met uitzondering van onze onderaannemers (en enkel ten behoeve van de opdrachten die wij hen toevertrouwen) worden uw persoonsgegevens enkel meegedeeld aan uw energieleverancier en dit enkel met het oog op de facturering van uw energie. Ze worden enkel met uw toestemming meegedeeld aan derden of wanneer een wettelijke verplichting ons hiertoe dwingt.

Sibelga verbindt zich ertoe om de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven en, wanneer ze in werking treedt, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelden het Belgisch recht en het recht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sibelga is niet van plan om buiten de Europese Unie persoonsgegevens over te dragen.

Sibelga behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Neem voor meer informatie contact op met de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be of+32 2 274 48 00). 

Uw rechten

Iedere natuurlijke persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en ze te corrigeren als ze incorrect of onvolledig zijn. Hiervoor stuurt u uw schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar:

  • Sibelga cvba
    Data Protection Officer
    Werkhuizenkaai 16
    1000 Brussel

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van bezoekers van de website worden bewaard. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wenst Sibelga de bezoekers van haar websites in te lichten over het gebruik van cookies.

Wat de website www.sibelga.be betreft, bevatten de cookies enkel gegevens over de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat hij die gegevens niet opnieuw moet invoeren bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Voor het gebruik van die cookies is uw toestemming niet vereist (zie aanbeveling nr. 1/2015 van de Privacycommissie, punten 223 en verder).

Als u niet wilt dat een website cookies installeert op uw computer, kunt u uw browser hiervoor instellen.

Google Analytics

We gebruiken cookies van Google Analytics om de doeltreffendheid van onze onlineformulieren te evalueren en te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld weten bij welke stappen de gebruikers moeilijkheden ondervinden om de formulieren in te vullen. Google Analytics registreert voor ons de door onze website geleverde informatie, maar wij controleren het gebruik van de gegevens. 

Als u niet wilt meewerken aan de verbetering van onze website, producten, aanbiedingen en marketingstrategie, kunt u deze analysetool voor websites deactiveren door te klikken op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hoe kan u de cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om de cookies uit te schakelen, te verwijderen of de instellingen aan te passen, al zullen onze websites in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil u de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan u hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites en wij weten niet welke cookies die websites gebruiken. Wilt u meer details hierover? Raadpleeg dan de informatie over het gebruik van cookies op die websites van derden.