Het unieke aanspreekpunt is verantwoordelijk voor het factureren van het verbruik van de verschillende deelnemers aan het energiedeelproject. Daartoe krijgt het elke maand van Sibelga alle nodige gegevens.

In het kader van een energiedeelproject is er altijd minstens een producent van hernieuwbare energie die zijn overtollige energie deelt en consumenten die dat energieoverschot verbruiken.

Elke maand bezorgt Sibelga aan het unieke aanspreekpunt van het energiedeelproject (SPOC) een Excelbestand met de gedeelde volumes (kWh) en de netkosten (in €) die eraan verbonden zijn.

Hoe krijg je toegang tot die gegevens?

Zodra het energiedeelormulier is gevalideerd, stuurt Sibelga naar het unieke aanspreekpunt of iedere persoon die dat aanspreekpunt daartoe machtigde, een link naar een onlineprivémap (Sharepoint). Elke maand wordt aan die map een Excelbestand toegevoegd met de gegevens van de maand voordien.

Heb je een vast Ip-adres? Dan kan je ook kiezen voor een SFTP-toegang.

Als je als deelnemer van een energiedeelproject toegang wenst te krijgen tot die map, dan kan je dat vragen aan het unieke aanspreekpunt van het project.

Wat vind je in dat maandelijkse bestand?

De gegevens van de leden worden weergegeven per rij. Elke rij komt overeen met de verbruikte of gedeelde energievolumes tijdens de maand, per meter, uitgedrukt in kWh.

  • In de kolom Time of Use zie je hoe je energieleverancier je factureert.: enkelvoudig tarief (TH) of tweevoudig (HI = dag en LOW = nacht). Geniet een klant een tweevoudig tarief? Dan kan zijn naam in twee rijen staan.
  • Gedeeld volume  staat voor de verbruikte energie in het kader van het energiedeelproject.
  • Aanvullend volume staat voor de energie die is afgenomen van het net, buiten het kader van het energiedeelproject.
  • Gedeelde injectie is de geproduceerde en geïnjecteerde energie in het kader van het energiedeelproject.
  • De laatste kolom, Totaal Gridfee, staat voor het totaalbedrag in euro (excl. btw) van de netkosten die kunnen worden doorgerekend aan de deelnemer-verbruiker voor de maand (waaraan, indien nodig, de btw moet worden toegevoegd).
  • De andere kolommen (niet zichtbare hier) stemmen overeen met de gedetailleerde kosten voor elke component van de netkosten voor de maandelijks gedeelde volumes.

Sibelga stuurt slechts één factuur naar de SPOC voor alle netkosten (Gridfee) op het moment van de regularisatie.

Optioneel: bestand per kwartuur

Als je het wenst, kan je iedere maand ook een bestand krijgen met het verbruik uitgedrukt in kwartuur.

De gegevens van de leden zijn terug te vinden per rij. Elke rij komt overeen met het verbruikte of gedeelde energievolume per kwartuur, per meter, uitgedrukt in kWh.

Resterende injectie is de geproduceerde, niet-verbruikte energie die op het net wordt geïnjecteerd.

Facturering door de SPOC

Met die bestanden beschikt de SPOC over alle informatie die nodig is voor de facturering van de verschillende deelnemers aan het energiedeelproject. Zo kan hij aan iedere deelnemer aan de gekozen frequentie het volgende factureren:

  • De netkosten verschuldigd aan Sibelga voor de volumes die met elke deelnemer werden gedeeld.
  • Het energieverbruik van elke deelnemer tegen het tarief dat zij overeenkwamen.

Goed om te weten

Er bestaan meerdere methodes om de verdeling van de injectie tussen de verschillende deelnemers te berekenen. De netkosten kunnen gereduceerd worden afhankelijk van de perimeter van het deelproject, maar zij kunnen nooit volledig worden geschrapt.

Betaling van de netkosten aan Sibelga

Voor alle soorten deelprojecten zijn de netkosten verschuldigd voor de gedeelde volumes.

Op het moment van het regulariseren, één keer per jaar of driemaandelijks krijgt het unieke aanspreekpunt een factuur voor de netkosten van Sibelga.

Die factuur is de totale som van de netkosten (Gridfee) van de Excelbestanden die elke maand naar het unieke aanspreekpunt worden verstuurd (plus eventueel de toegepaste btw). Die kosten kon het unieke aanspreekpunt al het hele jaar door aan de verschillende deelnemers doorrekenen.

In die Excelbestanden vind je dus alle details van de factuur.

Facturering van de deelnemer-verbruiker

Ben je een deelnemer-verbruiker in het kader van een energiedeelproject? Dan krijg je twee soorten facturen.

  • Van de SPOC krijg je facturen voor de lokaal gedeelde energie volgens een frequentie die je samen hebt afgesproken. Die omvatten de net- en energiekosten.
  • Van je energieleverancier krijg je voorschotfacturen en de regularisatiefactuur voor de energie die buiten het deelproject wordt verbruikt, met inbegrip van de net- en energiekosten. 

Wanneer je de regularisatiefactuur van je energieleverancier bekijkt, dan zie je dat het verschil tussen de beginmeterstand en de eindmeterstand niet overeenstemt met het gefactureerde volume. Sibelga heeft dat volume immers gewijzigd.

Het verschil tussen de beginmeterstand en de eindmeterstand komt overeen met je volledig verbruik (verbruik in en buiten het kader van het energiedeelproject). Je leverancier factureert je enkel het bijkomende volume. Dat wil zeggen de energie die je rechtstreeks afneemt van het net en niet in het kader van het energiedeelproject.

Voorbeeld: Je beginmeterstand bedraagt 1000 en je eindmeterstand 2000. Je totale verbruik bedraagt dus 1000 kWh. Maar, als je 200 kWh hebt gebruikt van de energie in het kader van het deelproject, dan zal je energieleverancier je enkel de resterende 800 kWh factureren die je rechtstreeks van het net afnam.

Merk op dat het kan gebeuren dat je je regularisatiefactuur later dan gewoonlijk krijgt. Sibelga moet namelijk eerst de nodige berekeningen uitvoeren voor het energiedelen.

Ondersteuning nodig

Om te weten of je btw-plichtig bent, om een modelfactuur te krijgen of voor alle andere vragen over je energiedeelproject, kan je bij de Facilitator van Leefmilieu Brussel terecht voor begeleiding.