Vindt onze meteropnemer niemand thuis wanneer hij langskomt? Dan krijg je van ons een brief me de vraag ons je meterstanden door te sturen. Doe dat snel want zo vermijd je een raming van je verbruik. En daar heb je alle belang bij.

Als wij een keer per jaar over je meterstanden beschikken, kunnen we je werkelijke energieverbruik berekenen. Zo kan je energieleverancier je maandelijkse voorschotten in de toekomst op basis van dat werkelijke verbruik factureren. Kennen we je meterstanden niet, dan doen we zelf een raming. Die wordt dan doorgespeeld aan je leverancier. Je kan hem om een rechtzetting vragen, maar beter nog kan je dat tijdverlies vermijden.

Eén manier om een raming van je verbruik te vermijden

Als je afwezig bent wanneer de meteropnemer komt, is de enige manier om te vermijden dat je verbruik wordt geschat, ons je meterstanden meedelen. 

Bezorg ons je meterstanden binnen de 15 dagen na de verzending van onze brief om te vermijden dat je gefactureerd wordt op basis van een schatting.

Momenteel garandeert alleen het opnemen van je meterstanden dat het te betalen bedrag zo dicht mogelijk bij je werkelijke verbruik ligt.

De schatting, een basis voor je toekomstige facturen 

Als onze meteropnemer geen toegang heeft als hij langskomt en zonder enige reactie van je kant, zal je leverancier onze schatting van je verbruik gebruiken. Deze raming zal hij gebruiken als basis voor je toekomstige voorschotfacturen en je jaarafrekening.

Deze facturen weerspiegelen mogelijk niet je werkelijke verbruik van het afgelopen jaar. Dit komt omdat bepaalde factoren een invloed kunnen hebben gehad op je energieverbruik. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • je energiebesparende inspanningen;
  • een verandering in de gezinssamenstelling;
  • Langdurige afwezigheid.

Al deze veranderingen, die specifiek zijn voor je situatie, worden uiteraard niet in aanmerking genomen wanneer wij je verbruik schatten.

Ons advies: neem zo snel mogelijk contact op met je leverancier  als je facturering onrealistisch lijkt in vergelijking met je werkelijke verbruik.

Onze methode voor het schatten van je energieverbruik

Om je energieverbruik in te schatten, baseren wij ons op verschillende parameters, waaronder:

  • je verbruiksgeschiedenis van voorgaande jaren;
  • je verbruiksprofiel volgens een indicator die "SLP"  (Synthetic Load Profile) wordt genoemd;
  • klimatologische factoren, om je gasverbruik te schatten.

Hoewel wij een strikte methode volgen, kan een schatting afwijken van je werkelijke verbruik.

Verzoek om een correctie van onze raming: 2 stappen

Na onze schatting zal je leverancier je je jaarafrekening en maandelijkse voorschotfacturen toesturen. Lijken de gefactureerde bedragen onrealistisch in vergelijking met je werkelijke verbruik? Vraag je leverancier om onze schatting te corrigeren

De 2 stappen in dit proces zijn: 

  1. Noteer zelf je energiemeterstanden;
  2. Vraag je energieleverancier om je maandelijkse betalingen en je jaarafrekening te corrigeren op basis van de meterstanden.

Wist je dat? Als consument heb je twee verplichtingen:

  1. je factuur controleren om na te gaan of de meetgegevens overeenstemmen met je verbruik.;
  2. je leverancier op de hoogte brengen als er een duidelijk verschil is.

Die verplichting om de coherentie tussen de facturering en het verbruik na te gaan, is opgenomen in de officiële technische voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk-Gewest.

Uittreksel uit het artikel 215 van het Technisch reglement en het artikel 174 van het Technisch reglement.

"Elke distributienetgebruiker wordt geacht na te gaan dat de meetgegevens op basis waarvan hij gefactureerd wordt, overeenkomen met zijn verbruik. Indien hij een duidelijke fout vaststelt, stelt de distributienetgebruiker zijn leverancier daarvan in kennis. Elke leverancier die door een distributienetgebruiker in kennis gesteld werd van of zelf een duidelijke fout in de meetgegevens vermoedt, stelt de distributienetbeheerder hiervan onmiddellijk in kennis. […]”