In alle transparantie stellen wij u de vaste en variabele bezoldigingen en voordelen voor die van kracht zijn binnen de Sibelga-groep. Bestuurders kunnen verschillende mandaten uitoefenen. We leggen uit waarom.

Achter de naam Sibelga gaat een groep schuil die uit drie afzonderlijke entiteiten bestaat. De samenhang van de besluiten wordt gewaarborgd door de bijzondere samenstelling van de bestuursorganen.

Structuur van de groep en accumulatie van mandaten

Het bestaan van een structuur met 3 niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerechtvaardigd door de  verplichting om:

 • de gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten van de groep van elkaar te scheiden;
 • het intercommunale statuut van Interfin en Sibelga te behouden, in overeenstemming met de politieke wil die daarvoor bestaat;
 • het systeem in stand te houden van collectieve arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor het personeel via een privaatrechtelijke onderneming.

Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

Bezoldigingen van de bestuurders 

De bezoldiging van bestuurders wordt geregeld zowel door een wettelijk kader als door beslissingen genomen tijdens onze Algemene Vergaderingen.

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2018 is het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen van toepassing voor de bestuurders van Sibelga en van Interfin. Er werden eveneens nieuwe besluiten genomen over de bezoldigingen van de bestuurders tijdens de Algemene vergaderingen van maandag 17 juni 2019 van Sibelga en van Interfin.

Bezoldiging in het eerste halfjaar 2023

De toegekende bezoldigingen in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2023 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden door de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

 • € 143,421 voor een bestuurder,
 • € 358,522 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Bezoldiging in het tweede halfjaar 2023

De toegekende bezoldigingen in de loop van het tweede halfjaar van het boekjaar 2023 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden door de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

 • € 145,811 voor een bestuurder,
 • € 364,502 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

1 Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: de zitpenningen bedroegen € 143,42 in juli 2023 en € 146,29 van augustus tot december 2023.
2 Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: de zitpenningen bedroegen € 358,52 in juli en € 365,69 van augustus tot december 2023.

Voordelen

Er wordt geen enkel voordeel, van welke aard ook, toegekend aan de mandatarissen van Interfin.Interfin stelt geen enkele werktool ter beschikking van de openbare mandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Representatiekosten

In overeenstemming met de besluiten die voorheen genomen werden door de Algemene vergaderingen, kent Interfin geen enkele forfaitaire terugbetaling toe voor representatiekosten van haar bestuurders.

Gedetailleerde tabel met de vergoedingen

Als bijlage vindt u een gedetailleerde tabel met de individuele vergoedingen die elke bestuurder heeft ontvangen in de loop van het boekjaar 2023.

Deze tabel wordt ieder jaar begin april bijgewerkt voor het voorgaande jaar. Alle vermelde bedragen zijn brutobedragen.

Sibelga Bezoldigingen van de Sibelga-bestuurders

Aanvullende informatie betreffende de bezoldigingen

We brengen in herinnering dat de bestuurders van Sibelga die door de gemeenten gepresenteerd worden, ook gepresenteerd geweest moeten zijn door hun gemeente als bestuurder in de financieringsintercommunale Interfin (cf. artikel 11 van de statuten van Sibelga). Het Bureau van Interin is bovendien samengesteld uit zeven bestuurders die verkozen zijn om te zetelen in het Bestuurscomité van Sibelga (cf. artikel 11 van de statuten van Interfin).

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene vergaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergadering van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderingen worden niet vergoed.

Voor de kosten van de zitpenningen wordt de bestemming van de vergaderingen gevolgd.

De vergoedingen die moeten worden uitgekeerd aan de bestuurders die benoemd zijn in de maatschappijen waarin Interfin een participatie aanhoudt, worden uitgekeerd aan Interfin (het betreft de maatschappijen Publi-T en Publigas). Hetzelfde geldt voor de mandaten uitgeoefend door de directieleden in de ondernemingen Elia, Fluxys nv, Fluxys Belgium en NRB.

Vergoeding van de leden van het Directiecomité 

Als referentie voor het aansturen van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité, wordt de Korn Ferry-methodologie gebruikt. De functies binnen het Directiecomité werden gewogen met de tool Compas van Hudson en omgezet in Korn Ferry-categorieën.

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste bezoldiging, een variabele bezoldiging gekoppeld aan de resultaten en andere voordelen, met inbegrip van een aanvullend pensioen. De leden van het Directiecomité genieten geen ‘long term incentives’.

Vaste vergoeding

De vaste bezoldigingen van de Algemeen directeur en de Algemeen directeur ad interim bedragen voor 2023 in het totaal € 246 407 bruto.

De vaste bezoldiging van de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 1 315 728 bruto, wat neerkomt op een gemiddelde van € 211 188 bruto

Variabele vergoeding

De Algemeen directeur ontvangt enkel een premie gekoppeld aan het behalen van de resultaten vastgelegd in een cao 90. De variabele bezoldiging van de andere leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste premie die wordt vastgelegd in functie van de persoonlijke resultaten en de Corporate-resultaten, die worden gemeten aan de hand van een Balanced Score Card (BSC) en een premie gekoppeld aan het behalen van resultaten vastgelegd door een cao 90.

Voor 2023 bedraagt de opgebouwde premie cao 90 van de Algemeen directeur € 2 296.

De opgebouwde variabele bezoldiging voor de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 405 276, wat neerkomt op gemiddeld € 65 051, waaronder het bedrag van de premie cao 90 van € 2 600, alsook de performance management-bonus, teruggeboekt in de vorm van warrants.

De andere voordelen worden volgens dezelfde regels bepaald voor alle leden van het Directiecomité. Het gaat om:

 • een aanvullend pensioen
 • een invaliditeitsverzekering
 • een hospitalisatieverzekering en een verzekering gezondheidszorgen
 • een overlijdensverzekering
 • een bedrijfswagen
 • een korting op het factuurbedrag voor elektriciteit en gas
 • maaltijdcheques
 • ecocheques
 • een consumptiecheque
 • een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie.

Deze voordelen bedragen gemiddeld € 68 812 per lid van het Directiecomité.

Niet-bezoldigde mandaten

De mandaten van de BNO-bestuurders en de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité (BRC) worden niet bezoldigd.

Bestuurders en leden van het BRC ontvangen geen voordelen of beloningen in natura, noch pensioenen of onkostenvergoedingen.

Tijdens het boekjaar 2023 werden geen reizen georganiseerd voor de bestuurders of leden van de NRC.
Bovendien zijn de mandaten in het auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming BNO niet bezoldigd.