Transparantie

Bezoldigingen van de Sibelga-bestuurders 

Sinds 1 januari 2018, het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen van toepassing is voor de bestuurders van Sibelga en van Interfin. Er werden eveneens nieuwe besluiten genomen over de bezoldigingen van de bestuurders tijdens de Algemene vergaderingen van 18 juni 2018 van Sibelga en van Interfin.

Bezoldiging in het eerste halfjaar 2018

De bezoldigingen die in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2018 zijn toegekend, zijn in overeenstemming met het voornoemde Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017, namelijk een zitpenning van:

  • € 120 voor een bestuurder,
  • € 300 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Bezoldiging in het eerste halfjaar 2018

De bezoldigingen die in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2018 zijn toegekend, zijn in overeenstemming met het voornoemde Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017, namelijk een zitpenning van:

  • € 122,40 voor een bestuurder,
  • € 306 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Voordelen

Er wordt geen enkel voordeel, van welke aard ook, toegekend aan de mandatarissen van Interfin.
Interfin stelt geen enkele werktool ter beschikking van de openbare mandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Representatiekosten

In overeenstemming met de besluiten die voorheen genomen werden door de Algemene vergaderingen, kent Sibelga geen enkele forfaitaire terugbetaling toe voor representatiekosten van haar bestuurders.

Als bijlage vindt u een gedetailleerde tabel met de individuele vergoedingen die elke bestuurder heeft ontvangen in de loop van het voorbije boekjaar.

Vergoedingen ontvangen door elke bestuurder in de loop van het boekjaar 2018 (in euro)Remuneraties

Aanvullende informatie betreffende de bezoldigingen

We brengen in herinnering dat de bestuurders van Sibelga die door de gemeenten gepresenteerd worden, ook gepresenteerd geweest moeten zijn door hun gemeente als bestuurder in de financieringsintercommunale Interfin (cf. artikel 11 van de statuten van Sibelga). Het Bureau van Interin is bovendien samengesteld uit zeven bestuurders die verkozen zijn om te zetelen in het Bestuurscomité van Sibelga (cf. artikel 11 van de statuten van Interfin).

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene vergaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergadering van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderingen worden niet vergoed.

Voor de kosten van de zitpenningen wordt de bestemming van de vergaderingen gevolgd.

De vergoedingen die moeten worden uitgekeerd aan de bestuurders die benoemd zijn in de maatschappijen waarin Interfin een participatie aanhoudt, worden uitgekeerd aan Interfin (het betreft de maatschappijen Publi-T en Publigas). Hetzelfde geldt voor de mandaten uitgeoefend door de directieleden in de ondernemingen Elia, Fluxys nv, Fluxys Belgium en NRB.

Vergoeding van de leden van het Directiecomité 

Als referentie voor het aansturen van de vergoeding van de leden van het Directiecomité, wordt de Hay-methodologie gebruikt. De functies binnen het Directiecomité werden gewogen met de tool Compas van Hudson en omgezet in Hay-categorieën.

De vergoedingen van de leden van het Directiecomité worden vergeleken met de Hay General Market P60-standaard. Het Bestuurscomité heeft besloten die referentie aan te nemen op voorstel van het Comité voor benoemingen en bezoldigingen op 9 december 2014. De vorige referentie, was de referentie die in gebruik was op het moment van de scheiding van de activiteiten tussen Electrabel en Sibelga in oktober 2006. Het betreft de Hay P75-standaard voor grote bedrijven in sterke sectoren.

De vergoeding van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding gebonden aan de resultaten (onder voorbehoud van wat hierna wordt gezegd voor de nieuwe Algemeen directeur die in functie is getreden op 1 november 2018) en andere voordelen, met inbegrip van een aanvullend pensioen. De leden van het directiecomité genieten geen ‘long term incentives’.

Vaste vergoeding

De vaste vergoeding van de zittende Algemeen directeur tot 31 oktober 2018 en van de Algemeen directeur die op 1 november 2018 in functie is getreden, bedraagt voor 2018 in het totaal € 275 545 bruto. De vaste vergoeding van de 7 andere leden van het Directiecomité bedraagt € 1 085 424, wat neerkomt op een gemiddelde van € 180 904.

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding bestaat uit een premie die wordt vastgelegd in functie van de persoonlijke resultaten en de Corporate-resultaten, die worden gemeten aan de hand van een Balanced Score Card (BSC) en een premie gekoppeld aan het behalen van resultaten vastgelegd door een CAO90. De nieuwe Algemeen directeur, die in functie is getreden op 1 november 2018, geniet evenwel geen variabele vergoeding meer, met uitzondering van de premie CAO 90.

Voor 2018 bedraagt de opgebouwde variabele vergoeding van de tot 31 oktober 2018 zittende Algemeen directeur € 92 368. De CAO 90-premie van de Algemeen directeur die in functie is getreden op 1 november 2018 bedraagt € 254. De opgebouwde variabele vergoeding door de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 219 256, dat is gemiddeld € 36 543.

De andere voordelen worden volgens dezelfde regels bepaald voor alle leden van het Directiecomité. Het gaat om een aanvullend pensioen, een invaliditeits-, een hospitalisatieverzekering en een verzekering gezondheidszorgen, een overlijdensverzekering, een bedrijfswagen, een korting op het factuurbedrag voor elektriciteit en gas, maaltijdcheques, ecocheques, een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie, ter waarde van gemiddeld € 63 660 per lid van het Directiecomité.

Niet-vergoede mandaten

De mandaten van de bestuurders van BNO en van de leden van het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (CBB) zijn niet bezoldigd.

De bestuurders en leden van het CBB genieten geen enkel voordeel in natura of vergoeding, noch pensioen, noch terugbetaling van de kosten.

In de loop van het boekjaar 2018 werd er geen enkele reis georganiseerd voor de bestuurders of de leden van het CBB.

De mandaten in het Auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming BNO worden overigens niet vergoed.

Overheidsopdrachten

Overzicht van alle overheidsopdrachten die door het Bestuurscomité van Sibelga werden goedgekeurd en aan de voogdij werden meegedeeld: extract van het jaarverslag 2018.