De bepalingen van onderhavig wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

De onderneming

Dit is de site van Sibelga CV. Sibelga is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die wordt beheerst door de wet van 22 december 1986. Algemene informatie met betrekking tot de maatschappelijke en exploitatiezetel, het BTW-nummer of onze contactgegevens vindt u in de rubriek “Aandeelhouderschap”

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bedoeld als service aan de professionele en residentiële klanten en aan de energieleveranciers.

Alhoewel Sibelga alles doet om correcte en geactualiseerde informatie aan te bieden, kan zij niet garanderen dat de site exhaustief is of dat alle verstrekte inlichtingen adequaat, juist en volledig zijn.

De met name wettelijke en reglementaire documenten die op deze website staan of waarnaar deze website verwijst, bestaan alleen in het Nederlands en het Frans, de enige talen waarin Sibelga zijn communicatie dient te voeren. De Engelse termen die gebruikt worden voor de vertaling van de begrippen in de gepubliceerde documenten, hebben geen enkel officieel karakter en de juistheid ervan kan niet gewaarborgd worden.

Sibelga kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebruik van informatie die op deze site voorkomt of afkomstig is van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud of de opbouw van deze site, en onder meer over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen…zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale et internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site absoluut dient na te leven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sibelga of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-uitzending of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Een dergelijke publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Zie pagina "Privacy"

Algemene voorwaarden

Zie pagina "Voorwaarden"