RenoClick: streven naar koolstofneutraliteit voor Brusselse openbare gebouwen

RenoClick is een compleet programma voor duurzame energetische renovatie gericht op Brusselse openbare besturen. Het begeleidt de openbare besturen bij de grondige renovatie van hun gebouwen, om het energieverbruik van die gebouwen te verlagen.

RenoClick is een compleet programma voor duurzame energetische renovatie gericht op Brusselse openbare besturen. Het begeleidt de openbare besturen bij de grondige renovatie van hun gebouwen, om het energieverbruik van die gebouwen te verlagen. Dat maakt het ook mogelijk het comfort van die gebouwen te verhogen en de lasten te verlagen, ten gunste van alle Brusselaars. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft ernaar om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor 56% van de broeikasgasemissies en 73% van het energieverbruik in Brussel.

Op basis van deze vaststelling heeft de Brusselse regering onder de naam RENOLUTION een groot steun- en bijstandsplan voor de renovatie van gebouwen gelanceerd. In dit programma is meer dan 350 miljoen euro geïnvesteerd. Het RenoClick-programma kadert binnen deze RENOLUTION-strategie. 

Het is in deze context dat Sibelga de rol van facilitator speelt en gemeentelijke en gewestelijke overheden ondersteunt bij energie-efficiëntieprojecten, in nauwe samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel.

Onder grondige renovatie verstaan we de werken die alle bouwaspecten omvatten en tegelijk betrekking hebben op de bouwschil (isoleren van dak en gevels, ramen vervangen, enz.) als op de uitrusting van de gebouwen (verwarming, ventilatie, verlichting, recuperatie van regenwater, enz.)

RenoClick zal het enige ‘loket’ zijn voor al deze aanvragen. Het zal alle soorten interventies omvatten die momenteel worden voorgesteld in de programma's SolarClick en NRClick, die in samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel zijn ontwikkeld en door Sibelga worden uitgevoerd. RenoClick zal een globalere visie hanteren om de openbare besturen te helpen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies van hun gebouwen tot het minimum te beperken.

DE FASEN VAN EEN PROJECT IN HET KADER VAN HET RENOCLICK-PROGRAMMA

1. Analyse van de aanvraag en bevestiging van de ontvankelijkheid ervan (3 tot 4 maanden)

Het doel van deze eerste stap is het project te verduidelijken, het potentieel ervan te beoordelen en na te gaan of het in het RenoClick-programma kan worden opgenomen. 

2. Start van de studieopdracht (± 1 jaar)

Deze tweede fase omvat de publicatie van een opdracht, het aanstellen van de architect, enz., via de raamovereenkomsten van de Aankoopcentrale RenoClick. 

3. Start van de opdracht voor het uitvoeren van de werken (± 2,5 jaar, afhankelijk van de omvang van het project)

Zodra de architect klaar is met de gedetailleerde studies, volgen de aanstelling van een aannemer (eveneens via de raamovereenkomsten van de Aankoopcentrale) en de uitvoering van de werken.

 

DE AANKOOPCENTRALE 

De Aankoopcentrale RenoClick, opgericht door Sibelga, vereenvoudigt de procedures voor de openbare besturen, door in hun plaats overheidsopdrachten te organiseren met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten. Deze Centrale zal gecentraliseerde aankoopdiensten mogelijk maken voor de openbare besturen die zich erbij aansluiten. Ze zal aanvullende activiteiten ondersteunen, zoals voorlichting, advies, hulp bij het zoeken naar opportuniteiten, technische en administratieve ondersteuning. 

De openbare besturen organiseren daarentegen zelf de vervolgopdrachten waarvoor zij verantwoordelijk blijven. 

De eerste raamovereenkomsten betreffen:

1. De ‘Studiebureaus en architecten

Deze overeenkomst zal op het einde van het jaar 2022 worden gegund. Het gaat om architectuur-, engineering- en studieopdrachten. 

2. ‘Uitvoering - bouw

Deze overeenkomst zal uiterlijk in het begin van het jaar 2024 worden gegund. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan de bouwschil, de uitrusting van het gebouw, maar ook, waar nodig, nieuwe functionaliteiten die bijdragen tot de energetische renovatie van het gebouw. 

Via de Aankoopcentrale RenoClick kunnen de begunstigde openbare besturen ook extra controleopdrachten, diensten, werken of leveringen bestellen die zouden worden gebruikt voor de energetische renovatie van gebouwen of de plaatsing van installaties voor de productie van groene elektriciteit. 

De eerste werken die uit de Aankoopcentrale RenoClick voortvloeien, zouden dus in 2024 van start moeten gaan.

FAQ

 

TOT WIE RICHT RENOCLICK ZICH?

De gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eigenaar zijn van openbare gebouwen, zoals scholen, rusthuizen, kinderdagverblijven, kantoren, sporthallen, culturele centra, enz 

RenoClick is niet van toepassing op: ziekenhuizen, universiteiten of door de openbare besturen beheerde woningen.

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING? 

Het project moet betrekking hebben op een openbaar gebouw dat wordt beheerd door een gemeentelijk of gewestelijk openbaar bestuur (ziekenhuizen, universiteiten en woningen zijn uitgesloten).

Met het oog op de efficiëntie en om zoveel mogelijk bij te dragen tot de doelstellingen van het Gewest, zal RenoClick voorrang geven aan projecten die aanzienlijke energiebesparingen en ingrijpende verbeteringen van de energie-efficiëntie van gebouwen kunnen opleveren.

WIE FINANCIERT RENOCLICK?

De oprichting en de werking van het RenoClick-loket worden gefinancierd in het kader van een van de openbaredienstverplichtingen van Sibelga. 

De werken zijn ten laste van de begunstigden, die op verschillende niveaus subsidies kunnen aanvragen. In eerste instantie onder meer via het relanceplan 2022-2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het RenoClick-loket zal zoveel mogelijk technische informatie verstrekken voor de subsidieaanvragen, maar zal de aanvragen of de financiering van de werkzaamheden niet rechtstreeks beheren.

CONTACT

VRAGEN OVER DE PREMIES?

Stuur een e-mail naar prime-renoclick-premie@environnement.brussels

ANDERE VRAGEN OF UW INTERESSE KENBAAR MAKEN?

Stuur een e-mail naar renoclick@sibelga.be