Sibelga hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van het Brusselse gas- en elektriciteitsdistributienet.

Sibelga is de distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar taken van algemeen belang worden hoofdzakelijk geregeld door de elektriciteitsordonnantie, de gasordonnantie, het technisch reglement elektriciteit en het technisch reglement gas.

Conform de elektriciteits- en gasordonnanties heeft Sibelga de dagelijkse exploitatie van haar activiteiten toevertrouwd aan de exploitatiemaatschappij Brussels Network Operations (BNO) C.V., die ze controleert en waarmee ze een contract betreffende de verplichtingen van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens heeft afgesloten. Het personeel van BNO voert dus de dagelijkse exploitatie van de activiteiten van Sibelga uit, wat betekent dat de verwerking van persoonsgegevens voor Sibelga door medewerkers van BNO wordt uitgevoerd.

Dit beleid heeft enkel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van Sibelga in de uitvoering van haar taken van algemeen belang. Dit beleid betreft niet de verwerking van persoonsgegevens door BNO voor het beheer van haar personeel en sollicitanten.

Dit gegevensbeschermingsbeleid werd goedgekeurd door het Bestuurscomité van Sibelga op 11 juni 2019. Overeenkomstig Hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming streeft dit beleid ernaar de betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door Sibelga

 1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
 2. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
 3. Rechtmatigheid van de verwerking
 4. Doel van de verwerking
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beschermingsmaatregelen voor persoonsgegevens
 7. Opslagperiode van de gegevens
 8. Rechten van de betrokkenen
 9. Samenwerking met overheidsinstanties
 10. Recht op wijziging van het beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Graag meer details? Raadpleeg het volledige "Beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens" in pdf-versie.

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

en haar dochteronderneming:

 • Brussels Network Operations CV
  Werkhuizenkaai 16
  1000 Brussel
  Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0881-278-355
  www.sibelga.be
  dpo@sibelga.be

In dit verwerkingsbeleid wordt naar de beide verwezen onder ‘Sibelga’.

2. WELKE VAN UW GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

In het kader van haar taken van algemeen belang moet Sibelga de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • identiteitsgegevens;
 • contactgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoon-, gsm- en faxnummers;
 • geboortedatum en -plaats;
 • burgerlijke staat en wettelijke samenwoning;
 • geslacht;
 • taalvoorkeur;
 • kopie van de identiteitskaart;
 • kopie van het rijbewijs;
 • bewijs van gezinssamenstelling;
 • inkomsten;
 • nummerplaten;
 • door bewakingscamera's genomen foto's;
 • foto's/films die op bepaalde evenementen zijn gemaakt;
 • opname van een telefoongesprek;
 • rijksregisternummer (zie beraadslaging nr. 74/2009 van 23 december 2009 van het Sectoraal comité van het Rijksregister van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer);
 • eventueel de gegevens van de onderneming zoals het ondernemings- en/of btw-nummer;
 • technische gegevens in het kader van het netbeheer;
 • meetgegevens vereist voor de facturering;
 • gegevens over de toegang tot het net (wijziging van leverancier, verhuizing, aanwezigheid van een vermogensbegrenzer, enz.);
 • sociale gegevens, met name het feit een beschermde klant te zijn;
 • EAN-code, bewaard door Sibelga als unieke identificatiecode;
 • de aanwezigheid van een elektriciteitsproductie-installatie, een elektrisch voertuig alsook bepaalde van hun technische kenmerken;
 • andere persoonsgegevens die Sibelga bij derden verkrijgt, bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of de Administratie van het Kadaster;
 • financiële gegevens (rekeningnummer).

Niet alle hierboven vermelde gegevens worden voor iedere betrokkene verwerkt. De ingezamelde persoonsgegevens hangen af van de categorie van de betrokkene (een bezoeker van een site, een netgebruiker, enz. (zie hierna).

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:

 • door de energieleverancier van de betrokkene meegedeelde informatie die wordt uitgewisseld voor de goede uitvoering van het leveringscontract en de uitvoering van de aan Sibelga toevertrouwde openbare taken;
 • informatie die rechtstreeks door Sibelga bij de betrokkene wordt verzameld in het kader van een aanvraag van diensten of werken, een klacht of een gestelde vraag;
 • informatie die van externe overheidsinstanties komt.

Deze gegevens betreffen de volgende natuurlijke personen:

 • gebruikers van het distributienet in de zin van de elektriciteits- en gasordonnanties;
 • eigenaars van gebouwen die zijn aangesloten op het distributienet van Sibelga;
 • contactpersonen bij de medecontractanten/onderaannemers en bij potentiële medecontractanten/onderaannemers;
 • houders van zakelijke of persoonlijke rechten met betrekking tot Sibelga;
 • bezoekers van de site of van het vertegenwoordigingskantoor van Sibelga;
 • personen die een klacht of verzoek tot informatie hebben ingediend;
 • bekleders van een openbaar ambt, met name gemeentemandatarissen van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • leden van de algemene vergaderingen en directieorganen van Sibelga.

3. OP WELKE WETTELIJKE GROND GEBEURT DE VERWERKING?

Sibelga verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk voor:

 • de vervulling van de taken van algemeen belang zoals vastgelegd in de volgende regelgevingen:
  • de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Technisch reglement gas;
  • Technisch reglement elektriciteit;
 • de uitvoering van het leveringscontract dat de betrokkene met zijn energieleverancier heeft afgesloten om de verbruikte energie te factureren en de in het leveringscontract of in de toepasselijke wetgeving vastgestelde toegangsprestaties te verrichten;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Sibelga is onderworpen, met name betreffende de strijd tegen leegstand en de strijd tegen fictieve adressen alsook betreffende de mededeling van informatie aan overheidsinstanties die wettelijk het recht hebben om de mededeling van informatie te eisen.

Buiten bovenstaande gevallen verwerkt Sibelga persoonsgegevens uitsluitend met toestemming van de betrokkene en, in dat geval, conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is met name het geval wanneer actoren zoals energiedienstleveranciers toegang tot persoonsgegevens vragen.

4. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Sibelga zijn:

 • Uitvoering van haar wettelijke verplichtingen en haar taken van algemeen belang:
  • beheer van de gas- en elektriciteitsdistributienetten;
  • installatie en terbeschikkingstelling van de aftakkingen;
  • leiding van het net en beheer van de gas- en elektriciteitsstromen;
  • terbeschikkingstelling en beheer van de toegang tot haar netten, met inbegrip van de kenmerken van de elektrische spanning, de gasdruk en de kwaliteit van het geleverde gas op het toegangspunt;
  • plaatsing, onderhoud en opname van de meters en de verwerking van de meetgegevens, met inbegrip van de validering van die gegevens;
  • beheer van de toegang tot de meetgegevens en beheer van de meters van groene elektriciteitsproductie-installaties;
  • beheer van de flexibiliteitsgegevens;
  • beheer van de storingen en herstellingen;
  • beheer van de bewakingscamera's voor:
   • de bescherming van de goederen van de onderneming;
   • het toezicht van haar sites;
  • beheer van de straatverlichtingsgegevens;
  • mededeling aan de netgebruikers van informatie die ze nodig hebben voor een doeltreffende toegang tot dat net, waaronder voor het gebruik ervan; die mededeling kan in de vorm zijn van brieven, mails, verspreiding via alle brievenbussen, enz. Deze mededelingen kunnen met name betrekking hebben op bewustmakingsacties over het gebruik van elektriciteit of gas. De mededeling van informatie heeft in geen geval een commercieel doel.
 • Uitvoering van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Het gaat hier met name om:
  • de verplichtingen tot mededeling aan de gewestelijke dienst belast met de controle van de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 15 van de Brusselse Huisvestingscode);
  • de verplichtingen tot mededeling van bepaalde verbruiksgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid krachtens artikel 101 van de programmawet (I) van 29 maart 2012;
  • de verplichtingen tot mededeling van de gegevens aan BRUGEL en aan Leefmilieu Brussel in het kader van de in de elektriciteits- en gasordonnanties georganiseerde informatie-uitwisselingen;
 • Uitvoering van de contracten waarin de betrokkene een partij is. Het gaat hier met name om:
  • de verplichtingen tot mededeling van de verbruiksgegevens aan de energieleveranciers voor de facturering van de verbruikte energie;
  • de door de energieleveranciers gevraagde toegangsprestaties;
  • de verplichtingen tot mededeling van de meetgegevens aan de energiedienstleveranciers, met name in het kader van de flexibiliteit.
 • Onderzoek over de door Sibelga uitgevoerde diensten en werken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 • Uitvoering van de huurovereenkomsten of van de zakelijke rechten voor de gebouwen waarvan Sibelga eigenaar is.
 • Onderzoek van de meetgegevens om abnormaal verbruik te detecteren.
 • Beheer van de rechten en plichten en facturering van de klanten die door Sibelga als noodleverancier worden bediend ('Beschermde klanten').
 • Beheer van de rechten en plichten en facturering van de klanten die door Sibelga worden bediend in het kader van niet-gefactureerd verbruik door een leverancier of door Sibelga als noodleverancier.
 • Beheer van de klachten, waaronder verzoeken tot schadevergoeding, en de door betrokkenen gestelde vragen, met name op de websites van Sibelga (www.sibelga.be; www.energids.be) ;
 • Incassobeheer van de door gebruikers van de gas- of elektriciteitsnetten verschuldigde bedragen in het kader van administratieve, technische of leveringsprestaties.
 • Samenwerking met Brugel, de reguleringscommissie van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Uitvoering van de contracten met de onderaannemers of andere marktspelers.
 • Informatie en communicatie aan openbare mandatarissen.

5. AAN WIE MAKEN WIJ UW GEGEVENS OVER?

Wij communiceren uw gegevens aan bepaalde overheidsinstanties op basis van een deugdelijke rechtsgrond of aan derde ondernemingen met wie we een contractuele verbintenis hebben aangegaan.

Sibelga heeft ook toegangscontracten afgesloten met de energieleveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor een harmonieuze werking van de Brusselse energiemarkt wisselen Sibelga en die leveranciers persoonsgegevens van eindklanten uit. Die gegevensuitwisseling wordt evenwel zodanig georganiseerd dat ze beantwoordt aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kunnen de ingezamelde gegevens worden doorgegeven aan derden die belast zijn met de inning van onbetaalde vorderingen, zoals deurwaarders en advocaten. De gegevens kunnen dus in een gerechtelijk dossier belanden indien Sibelga zich genoopt voelt om het zover te laten komen.

De gegevens worden niet met andere dan in dit beleid vermelde derden gedeeld, en dienen niet voor promotie-, commerciële of directmarketingdoeleinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

Sibelga neemt de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde verspreiding of toegang, misbruik en alle andere onwettige verwerkingsvormen van persoonsgegevens.

7. HOE LANG HOUDEN WIJ UW GEGEVENS BIJ?

Sibelga verwerkt uw gegevens zolang dat nodig is voor de realisatie van de doelen waarvoor ze verzameld werden en hierbij wordt de geldende reglementering nageleefd.

8. WELKE RECHTEN KAN U UITOEFENEN?

De gegevensbeschermingsverordening kent rechten toe aan de betrokkenen. De uitoefening van die rechten is gratis en wordt zo snel mogelijk en met de grootste zorg behandeld. Iedere persoon kan de in bovenstaande punten beschreven rechten uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan:

 • Sibelga CV
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Werkhuizenkaai 16
  1000 Brussel
  dpo@sibelga.be

Een bewijs van de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent, zal worden gevraagd (kopie van de identiteitskaart van de betrokkene en, desgevallend, zijn mandaat).

Sibelga tracht zo snel mogelijk te antwoorden en in elk geval met inachtneming van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De betrokkenen hebben de volgende rechten:

 1. Recht op informatie en op inzage in de gegevens
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
 7. Recht om zich te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit

Iedere persoon kan desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

9. STUREN WIJ UW GEGEVENS DOOR NAAR OVERHEIDSINSTANTIES?

Sibelga werkt samen met de overheidsinstanties en wisselt in dat kader gegevens uit op basis van een daartoe strekkende wettelijke of reglementaire grond.

10. WANNEER EN HOE WIJZIGEN WIJ DEZE NOTA?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in de praktijken van Sibelga betreffende de bescherming van persoonsgegevens weer te geven en om rekening te houden met technische, wettelijke en/of organisatorische ontwikkelingen.

Het Directiecomité van Sibelga is belast met het updaten van dit beleid, rekening houdend met de technische en juridische ontwikkelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer een update een belangrijk onderdeel van dit beleid betreft, neemt het Bestuurscomité de beslissing.

Het publiek wordt van deze wijzigingen op de hoogte gebracht via de publicatie ervan op de website www.sibelga.be.

De vorige versies van het beleid inzake persoonsgegevensverwerking blijven ter beschikking op de website van Sibelga.