Als beheerder van het gas- en elektriciteitsdistributienetwerk hebben wij rechten en plichten. Dat geldt ook voor u, als gebruiker van deze energienetten. Dit alles wordt uitgelegd in onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) die werken, diensten of leveringen ontvangt van Sibelga.

Onderhavige algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, meer bepaald het Technisch Reglement dat van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bekijk hier al onze wettelijke documenten). In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en het Technisch Reglement, heeft dit laatste voorrang.

Onderhavige algemene voorwaarden doen eveneens geen afbreuk aan de overeenkomsten gesloten tussen de Gebruiker en Sibelga. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en een dergelijke overeenkomst, heeft deze laatste voorrang.

De algemene voorwaarden van de Gebruiker kunnen niet worden tegengeworpen aan Sibelga.

In geval van wijziging van onderhavige algemene voorwaarden publiceert Sibelga de nieuwe voorwaarden op haar website (www.sibelga.be/nl/publicaties/tarieven).

2. Toepasselijke tarieven

De door Sibelga toegepaste tarieven zijn de tarieven die zijn goedgekeurd door BRUGEL, de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De tarieven zijn beschikbaar op de website van BRUGEL en van Sibelga (www.sibelga.be/nl/publicaties/tarieven).

3. Betaling van de door Sibelga opgemaakte facturen

Het factuurbedrag moet betaald worden binnen de 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt een herinnering of ingebrekestelling verstuurd en worden de portkosten gefactureerd.

Bij niet-betaling binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van de herinnering of de ingebrekestelling, zullen de verschuldigde bedragen via alle wettelijke middelen ingevorderd worden.

De verzending van een herinnering en/of ingebrekestelling resulteert in de facturering van administratieve kosten. Het bedrag van deze administratieve kosten wordt gepubliceerd op de website (www.sibelga.be/nl/publicaties/tarieven).

Bovendien mag het factuurbedrag vanaf de verzending van de herinnering of de ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50. Tot slot kan elke onbetaalde factuur vanaf de ingebrekestelling een rente opbrengen tegen het wettelijke tarief, die van rechtswege invorderbaar is, per maand vertraging (waarbij elke begonnen maand geldt als volledige maand).

De offertes van Sibelga moeten betaald worden vóór de uitvoering van de werken. De werken worden gepland als de betaling van de offerte geregistreerd is en de Gebruiker contact heeft opgenomen met de contactpersoon van Sibelga.

4. Rechtzetting van de factuur

Indien de Gebruiker meent dat zijn factuur rechtgezet moet worden, brengt hij Sibelga hiervan op de hoogte binnen de 7 dagen na de verzendingsdatum van de factuur. De Gebruiker betaalt in elk geval de onbetwistbaar verschuldigde bedragen. Indien de gevorderde bedragen fouten bevatten of onvolledig zijn, wordt de factuur rechtgezet. In geval van een batig saldo voor deze Gebruiker, wordt dit saldo hem terugbetaald.

5. Klachten over werken, diensten en leveringen

Bestaande gebreken bij werken, diensten of leveringen die de Gebruiker redelijkerwijs kan vaststellen, worden als aanvaard beschouwd indien de Gebruiker niet geprotesteerd heeft bij ter post aangetekend schrijven gericht aan Sibelga binnen één maand na de prestatie of levering.

6. Overmacht, staking, lock-out

Indien Sibelga als gevolg van overmacht, staking of lock-out in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen na te komen, kan Sibelga ontheven worden van elke verplichting ten aanzien van de Gebruiker zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Informatieverschaffing

Onverminderd de bijzondere kennisgevingen die zijn voorgeschreven in het Technisch Reglement, dient Sibelga onmiddellijk in kennis te worden gesteld van elke verandering, en algemener van alle informatie van technische of administratieve aard die een invloed kan hebben op de prestatie of levering ten bate van de Gebruiker.

8. Persoonlijke levenssfeer

In de mate dat persoonsgegevens verwerkt worden, is de verantwoordelijke voor de verwerking Sibelga VC, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0222-869-673). Sibelga verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers voor de volgende doeleinden: de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet, de facturering van de beschermde klanten, de detectie en de facturering van elektriciteitsverbruik dat niet wordt gefactureerd door een leverancier, het beheer van de toegang tot het distributienet en de vervulling van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en haar openbaredienstverplichtingen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen die zijn toevertrouwd aan Sibelga door de ordonnanties van 19 juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering van deze ordonnanties.

Sibelga verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven en, wanneer ze in werking treedt, de algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de gegevensbescherming.

Sibelga is niet van plan persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Unie.

Iedere Gebruiker, natuurlijke persoon, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. Hiervoor stuurt de Gebruiker een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar Sibelga cvba, Data Protection Officer, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel.

9. Nutteloze verplaatsing

In geval van nutteloze verplaatsing van een technicus of een team van Sibelga in de zin van het hiervoor vermelde Technisch Reglement, zullen de kosten voor de nutteloze verplaatsing aan de Gebruiker gefactureerd worden in overeenstemming met de tarieven beoogd in punt 2.

10. Eigendom van de aftakking

In overeenstemming met de hiervoor vermelde ordonnanties van 19 juli 2001 en 1 april 2004 is Sibelga de eigenaar van het distributienet, inclusief de aftakkingen en installaties tot aan de meters. De Gebruiker wordt niet, in afwijking van de artikels 546 en 712 van het Burgerlijk Wetboek, de eigenaar van de onderdelen van de aftakking, ongeacht zijn financiële tussenkomst.

Sibelga wordt, van rechtswege en om niet, eigenaar van het kastje vanaf de inwerkingstelling van de aansluiting.

11. Klantendienst

Voor nadere inlichtingen kan de Gebruiker contact opnemen met de Klantendienst van Sibelga waarvan de gegevens vermeld staan op deze website.

12. Geschillenregeling

Enkel het Belgische recht en het recht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing. In geval van betwisting zal een oplossing in der minne worden gezocht in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke principes. Op vraag van de Gebruiker kan een beroep worden gedaan op bemiddeling zoals bedoeld in de artikels 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Als het geschil niet in der minne kan worden geregeld (of in voorkomend geval via bemiddeling), zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.