Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) die gas of elektriciteit ontvangt van Sibelga als noodleverancier, ongeacht of het gaat om een beschermde klant, winterklant of elke persoon die de gewaarborgde levering geniet.

Ze vermelden en vervolledigen, zonder er ooit van af te wijken, de voornaamste bepalingen die de noodlevering regelen, zoals ingeschreven in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnantie elektriciteit), de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnantie gas), de programmawet van 27 april 2007 en de ministeriële besluiten van 30 maart 2007. 

Onderhavige algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, die in ieder geval voorrang hebben. Indien de voorwaarden na een aanpassing van de wet- of regelgeving worden gewijzigd, zullen die wijzigingen van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding zoals bepaald in de toepasselijke bepalingen.

Meer weten over de verschillende statuten?

Voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de verschillende statuten

De voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de statuten van beschermde klanten en winterklanten zijn vastgelegd in de artikels 25 septies en octies van de ordonnantie elektriciteit en 20 quinquies en sexies van de ordonnantie gas.

Wat de gewaarborgde levering betreft, ligt de bevoegdheid tot toekenning van het statuut bij het OCMW, na maatschappelijk onderzoek, voor de gezinnen die niet worden bevoorraad of die een schuld hebben bij minstens twee leveranciers. Dat statuut kan door Sibelga worden geweigerd als er een schuld bij haar bestaat ten belope van € 300 of meer, en als er geen redelijk plan is afgesloten voor die schuld.

Dat statuut wordt toegekend voor een termijn van twaalf maanden en kan jaarlijks worden hernieuwd na een nieuw maatschappelijk onderzoek. 


Verhuizing

Het statuut van beschermde klant of winterklant of begunstigde van de gewaarborgde levering is persoonsgebonden. Na een verhuizing moet de Gebruiker zijn nieuwe adres melden aan de Klantendienst van Sibelga om zijn statuut te blijven genieten.

Duur van de levering

Voor de beschermde klanten loopt de noodlevering af wanneer de klant zijn schuld volledig heeft terugbetaald aan de commercieel leverancier door het naleven van het afbetalingsplan dat met die laatstgenoemde werd afgesloten, of wanneer een vrederechter de afsluiting van het punt toestaat.  Het statuut van beschermde klant loopt ook af wanneer het afbetalingsplan met de leverancier niet wordt nageleefd of als er niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden om het statuut te genieten, wat door Sibelga om de twee jaar wordt gecontroleerd.

Voor de winterklanten is de levering verzekerd voor de winterperiode, die duurt van 1 oktober tot en met 31 maart, of op elke andere datum als de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de periode verlengt.
De maximumduur voor het statuut van beschermde klant bedraagt vijf jaar, behoudens een proces van schuldbemiddeling. In dat laatste geval wordt de levering gehandhaafd zolang de beschermde klant zijn afbetalingsplan naleeft.

Voor de gewaarborgde levering, vervalt het recht na een periode van twaalf maanden, behoudens hernieuwing voor een nieuwe periode van twaalf maanden. Bij gebrek aan hernieuwing, of na het verstrijken van de termijn van twaalf maanden, gaat Sibelga over tot de afsluiting van het punt, behalve tijdens de winterperiode. Sibelga stuurt een aangetekend schrijven naar de begunstigde van het recht op gewaarborgde levering om hem in te lichten over het feit dat zijn recht komt te vervallen, de mogelijke hernieuwing of de eventuele afsluiting.
Elke levering door de noodleverancier kan ook aflopen wanneer er een nieuw leveringscontract wordt afgesloten met een commercieel leverancier. 

Prijs van de levering

Het gas en de elektriciteit die door Sibelga worden geleverd, worden gefactureerd aan het sociaal tarief dat elke drie maanden door de CREG wordt vastgelegd.

Facturering

De levering is het voorwerp van een maandelijkse facturering via voorschotten. Facturen kunnen gratis digitaal of op papier worden verzonden. Het bedrag van het voorschot wordt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria bepaald bij de aanvang van de levering of na ontvangst van nieuwe verbruiksgegevens. Eenmaal per jaar wordt op basis van de meteropname een regularisatiefactuur opgemaakt, die rekening houdt met de maandelijkse voorschotfacturen. Bovendien wordt, wanneer de noodlevering eindigt, op basis van een specifieke meteropname een slotfactuur opgesteld die binnen een maand na het verlies/de beëindiging van het statuut wordt opgestuurd.

De Gebruiker moet nagaan of de meetgegevens waarop de factuur gebaseerd is, overeenstemmen met zijn verbruik. Wanneer de Gebruiker een duidelijke fout vaststelt, meldt hij dat binnen een redelijke termijn aan Sibelga (via haar Klantendienst). Hij zorgt ervoor dat hij daarbij zijn klantennummer opgeeft dat bovenaan op zijn factuur staat vermeld. De Gebruiker blijft evenwel verplicht tot het betalen van de bedragen die als ontegensprekelijk verschuldigd kunnen worden bestempeld. Indien de aan de Gebruiker gevorderde bedragen fouten bevatten of onvolledig zijn, wordt de factuur rechtgezet, hetzij op initiatief van Sibelga, hetzij op verzoek van de Gebruiker. Is er een saldo te zijnen laste, dan mag de Gebruiker betaaltermijnen vragen. Is er een saldo in het voordeel van de Gebruiker, dan zal dat saldo worden afgehouden van de volgende factuur/facturen of aan de Gebruiker worden terugbetaald als hij dat vraagt.

Betaalmodaliteiten

Het factuurbedrag moet worden betaald binnen dertig kalenderdagen volgend op de verzenddatum van de factuur.

Bij niet-betaling binnen die termijn, wordt er een herinnering naar de Gebruiker gestuurd. Bij niet-betaling binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de herinnering, wordt er een ingebrekestelling naar de Gebruiker gestuurd met een forfaitaire toeslag van 5 euro. Bij niet-betaling binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling, bezorgt Sibelga de naam en het adres van de Gebruiker aan het OCMW van de gemeente van het leveringspunt.

Als het OCMW ten laatste zestig dagen na het doorsturen van de naam van de Gebruiker naar het OCMW niet aan Sibelga heeft laten weten dat die Gebruiker maatschappelijke hulp geniet vanwege het OCMW, of geen voorstel van afbetalingsplan aan Sibelga heeft bezorgd voor alle schulden tegenover deze laatste, medeondertekend voor akkoord door de Gebruiker, dan mag Sibelga de ontbinding van de levering door de noodleverancier vragen aan de vrederechter.  De ontbinding van het contract voor de noodlevering brengt van rechtswege de ontbinding van het contract met de oorspronkelijke leverancier met zich.

Persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers is Sibelga CV, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0222-869-673). Lees het beleid van Sibelga inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Sibelga verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers voor de volgende doeleinden:

  • de toegang tot het net en de levering van gas en elektriciteit voor de Gebruikers
  • de facturering van de Gebruikers
  • de invorderingsprocedure voor onbetaalde vorderingen
  • het vervullen van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en haar openbaredienstopdrachten.

Die verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van algemeen belang die zijn toevertrouwd aan Sibelga door de ordonnanties van 19 juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering van deze ordonnanties.

Sibelga verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de algemene verordening (EU) 2016/679 gegevensbescherming na te leven.

Sibelga draagt geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie, althans niet zonder de gebruiker daarvan uitdrukkelijk op de hoogte te stellen.
De persoonsgegevens die Sibelga verwerkt, worden rechtstreeks door de Gebruiker verstrekt of zijn afkomstig van een overheidsinstantie, het OCMW of een commercieel leverancier.
De door Sibelga verwerkte persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan overheidsinstanties op basis van een gepaste wettelijke grond (zoals de FOD Economie, de OCMW’s enz.) maar ook aan commercieel leveranciers en desgevallend ook aan invorderingspartners, en dat voor zover Sibelga optreedt als noodleverancier.

Iedere Gebruiker, natuurlijke persoon, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, ze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn, te vragen om ze te verwijderen of de verwerking ervan te beperken op voorwaarde dat de hierboven genoemde doelen van de verwerking zijn vervuld of nog kunnen worden vervuld. Daartoe dient de Gebruiker een schriftelijk verzoek in bij de Data Protection Officer, waarbij een kopie van zijn identiteitskaart is gevoegd. Elke Gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas.

Persoonsgegevens worden zolang als nodig voor de hierboven beschreven doeleinden bewaard, met een aanvullende duur van drie jaar. Iedere Gebruiker kan in elk geval een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Geschillenregeling

Enkel het Belgische recht en het recht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing. In geval van betwisting kan op verzoek van de Gebruiker een oplossing in der minne worden gezocht in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke principes. Als het geschil niet in der minne kan worden geregeld of de regeling mislukt, zal Sibelga de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken in toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

De Gebruikers kunnen ook bij de Geschillendienst van Brugel een klacht indienen, schriftelijk en naar behoren gemotiveerd, aan de hand van het formulier beschikbaar op de website van Brugel: 

  • via e-mail (plainte.klacht@brugel.brussels),
  • per post (BRUGEL – Geschillendienst, Kunstlaan 46, 1000 Brussel), 
  • door afgifte ter plaatse (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel).

Voorafgaand aan het indienen van een klacht bij de Geschillendienst van Brugel moet een minnelijke schikking worden gezocht met de klachtendienst van Sibelga.