Plaatsing slimme meter in Brussel is geregeld
 • Nieuws

Plaatsing slimme meter in Brussel is geregeld

De plaatsing van smart meters kadert in de ordonnantie, die de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bepaalt. De tekst werd uitgevaardigd op 23 juli 2018 en trad enkele maanden later, in september, in voege.  

Sinds januari plaatst Sibelga slimme elektriciteitsmeters bij huishoudelijke klanten voor de modernisering van onze installaties. Maar we doen dit ook bij de nieuwe zelfproducenten – klanten die elektriciteit opwekken via zonnepanelen. Als gevolg van de Europese energie-efficiëntierichtlijn (EER), werd trouwens al steeds een slimme meter geplaatst bij elke aanvraag voor een nieuwe aansluiting of bij grote renovatiewerken.

Maar wat voorziet de ordonnantie?

GEEN GROOTSCHALIGE UITROL

Sibelga plaatst vooralsnog geen slimme gasmeters.

De plaatsing van de slimme elektriciteitsmeter zal geleidelijk gebeuren en is in eerste instantie voorbehouden voor bepaalde niches klanten.

 1. De plaatsing van een slimme meter is verplicht:
  • bij de systematische vervanging van meters op ons net
  • bij de aansluiting van een nieuw gebouw of ingrijpende renovatiewerken (EER)
 2. Volgens de inschatting van Sibelga is de plaatsing van dit type meter meer bepaald mogelijk
  • bij klanten met een elektrisch voertuig
  • voor klanten die meer dan 6 000 kWh per jaar verbruiken (grootverbruikers)
  • voor klanten met een opslageenheid of warmtepomp
  • bij de zelfproducerende klanten

Merk trouwens op dat de klant moet worden ingelicht. Indien wij beslissen om bij klanten een slimme meter te plaatsen, moeten wij dit 2 maanden vóór de werken melden. Bij modernisering van onze installaties ontvangt de klant binnen die termijn dan ook een brief die de plaatsing van een slimme meter aankondigt en uitleg verschaft over de modaliteiten van de werf. Indien nodig staat hierin eveneens de vraag om een afspraak te maken voor de uitvoering van de werken.

GEREGULEERDE AFSTANDSCOMMUNICATIE

De ordonnantie definieert het principe van OPT IN en OPT OUT

In gevallen waarbij de plaatsing van de slimme meter verplicht is gemaakt (cf 1. hierboven), en als de meter er komt op vraag van een huishoudelijke klant, mag Sibelga de metergegevens niet inzamelen noch erop inwerken vanop afstand. Behalve wanneer de klant daartoe aan Sibelga de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating heeft verleend. Dit noemt men het principe OPT IN (de meter wordt niet vanop afstand gelezen of geactiveerd). 

In de overige gevallen mag Sibelga de metergegevens op afstand inzamelen, behalve als de klant zich daartegen verzet, en handelingen stellen vanop afstand. Dit is het principe OPT OUT (de meter kan  vanop afstand worden gelezen of geactiveerd). Het inzamelen en de verwerking van de gegevens zijn gereglementeerd.

Maar welke functies dan?

Met de slimme meter heeft de klant ogenblikkelijke informatie over zijn verbruik. Die info is makkelijk exporteerbaar dankzij poort P1 van de meter. De klant kan zijn verbruik dus rechtstreeks beïnvloeden en  beperken om zo zijn energiefactuur te doen dalen.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Het werk in de commissie en de aangebrachte amendementen bij de stemming in het Brusselse parlement hebben een aantal bepalingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer versterkt. Zoals sommigen zouden kunnen denken, is het hier dus niet de bedoeling om dankzij de slimme meter de verbruiksgegevens van de Brusselaar te verkrijgen met het oog op commerciële doeleinden of controle. Het inzamelen en de verwerking van de gegevens zijn strikt gereglementeerd.

Zo zullen de door de meter ingezamelde gegevens – volgens de modaliteiten vastgelegd door de wettekst – maximum 10 jaar worden bewaard. Ons bedrijf zal die enkel binnen de context van onze wettelijke opdrachten verwerken: "Enkel de gepaste en relevante persoonsgegevens, beperkt tot het strikt noodzakelijke met het oog op de in deze ordonnantie toegestane doelstellingen, mogen worden ingezameld en verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld.”

De betrouwbaarheid van die gegevens wordt gewaarborgd door de meter. Die is tenslotte ontworpen volgens erkende kwaliteitsnormen om verlies, vernietiging, verspreiding (…) van de gegevens te voorkomen.

Wil u meer weten over deze ordonnantie >

Voor meer info over de slimme meter, geplaatst door Sibelga: www.sibelga.be/smart