Werd u geïmpacteerd door de stroomstoring die het noorden van Brussel trof op 19/11?
 • Nieuws

Werd u geïmpacteerd door de stroomstoring die het noorden van Brussel trof op 19/11?

Op vrijdagavond 19 november viel een deel van Brussel helaas zonder stroom als gevolg van een defect op een hoogspanningskabel. Zat u gedurende meer dan 6 opeenvolgende uren zonder stroom? Dan zijn dit de te volgen modaliteiten om een schadevergoeding te krijgen.

Heb ik recht op een schadevergoeding na een stroomstoring?

In bepaalde gevallen krijgt u van Sibelga een schadevergoeding nadat er zich een stroomstoring voordeed. Dat is bijvoorbeeld zo als de stroomstoring langer dan 6 uur heeft geduurd en als de storing niet gepland was.

Stroomstoring van 19 november 2021

In dit concrete geval waarbij de stroomstoring delen van de gemeenten Koekelber,g Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Laken trof, en overeenkomstig het artikel 32 bis van de ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft elke klant die geconfronteerd werd met een storing die langer dan 6 uur heeft geduurd, recht op een schadevergoeding.

Deze stroomonderbreking, die delen van de gemeenten Koekelberg, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Laken trof, werd veroorzaakt door een hoogspanningskabel die aan de regionale transmissienetbeheerder toebehoort, stroomopwaarts van het distributienet van Sibelga.

Sibelga zal dus voor elke schadevergoedingsaanvraag de nodige verificaties uitvoeren. Als die schadevergoedingsaanvraag geldig is, zal Sibelga overeenkomstig artikel 32 bis van voornoemde ordonnantie de betalingsverzoeken opvolgen.

Dit zijn de straten die gedurende meer dan 6 uur zonder elektriciteit vielen :

 • Ganshoren Tachtigbeukenlaan
 • Ganshoren Henri Feuillienlaan
 • Ganshoren Joseph Peereboomlaan
 • Ganshoren Mathieu De Jongelaan
 • Ganshoren Richard Mazzalaan
 • Ganshoren Van Overbekelaan
 • Ganshoren Verdilaan
 • Ganshoren Sijsjesgaarde
 • Ganshoren de Rivierendreef
 • Ganshoren Postkoetssquare
 • Ganshoren Oriflammensquare
 • Ganshoren Beethovenlaan
 • Ganshoren Privilegiënsquare
 • Jette Dikke-Beuklaan
 • Jette Laarbeeklaan
 • Jette Dieleghemdreef
 • Jette Kleine Sint-Annastraat
 • Jette Bosstraat

Aaanvraag tot schadevergoeding

Voor alle aanvragen voor schadevergoedingen, moet u:

 

Heb ik recht op een vergoeding voor de rechtstreekse schade (van lichamelijke of materiële aard) die voortvloeit uit de onderbreking, de non-conformiteit of de onregelmatigheid van de elektriciteitstoevoer?

Woont u in één van de wijken van Koekelberg, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Laken die getroffen zijn door de storing van 19 november, dan kan u, onder strikte voorwaarden, vastgelegd in het artikel 32 quinquies, een vergoeding krijgen voor rechtstreekse schade.

 Die rechtstreekse schade (van lichamelijke of materiële aard) die voor de eindklant voortvloeit uit de onderbreking, de non-conformiteit of de onregelmatigheid van de elektriciteitstoevoer wordt vergoed na afhouding van een individuele franchise van 30 euro per schadegeval en binnen de andere limieten van het artikel 32quinquies. Zo moet u uw installaties ongevoelig maken voor dergelijke fenomenen of dergelijke fluctuaties of maatregelen treffen om de eventuele schade te beperken.

Daartoe moet u:

 • het schadegeval melden, op basis van het schadevergoedingsformulier, ‘Aanvraag tot schadevergoeding – Electriciteit & Gas’, per aangetekende brief, fax of e-mail aan Sibelga, ten laatste 90 kalenderdagen vanaf de datum waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan of waarop de schade werd vastgesteld
 • alle stukken of documenten toevoegen die toelaten om de werkelijkheid van het schadegeval en de omvang van de schade vast te stellen, 

Sibelga verzoekt u om het schadegeval gelijktijdig aan uw brandverzekeraar te melden en hem, desgevallend, de referenties van deze melding door te geven.

Nadat is nagegaan of uw schadedossier volledig is, zorgt Sibelga ervoor dat het wordt doorgegeven aan Elia, waarna Elia de gegrondheid ervan bestudeert.

 

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor de eventuele hinder die u hebt ondervonden doordat onze communicatiekanalen tijdelijk onbeschikbaar waren door de massale toevloed aan oproepen.