Zijn de netbeheerders klaar voor de elektrische mobiliteit?
  • Artikel

Zijn de netbeheerders klaar voor de elektrische mobiliteit?

Het Klimaatplan van de Brusselse Regering streeft ernaar de broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen. Het Brussels Gewest wil ook zo dicht mogelijk de Europese doelstellingen benaderen, die mikken op koolstofneutraliteit tegen 2050. 

Om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken, moet het Brussels Gewest met name een mobiliteit met lage uitstoot aanmoedigen. De beslissing van de gewestregering om vanaf 2035 voertuigen op benzine, diesel en LPG in Brussel te verbieden, is een stap in die richting. Ook de uitrol van elektrische mobiliteitsoplossingen, (bio)CNG en LNG zal een belangrijke rol spelen in deze transitie. 

Eerste uitdaging: de installatie van laadpalen

Elektrische voertuigen worden steeds populairder. Om hun ontwikkeling te stimuleren, staat het Brussels Gewest voor een grote uitdaging: de installatie van voldoende elektrische laadpalen op zijn grondgebied. 

La Libre Belgique vermeldde in zijn artikel van 7 november dat er tegen 2035 4.000 tot 8.500 elektrische laadpalen geïnstalleerd zouden moeten worden in Brussel.

Sibelga zou samen met Leefmilieu Brussel een coördinerende en plannende rol kunnen spelen bij de installatie van deze laadpalen.  Het doel is immers het juiste laadtype (traag of snel) te voorzien op locaties die zo min mogelijk investeringen in het net vergen, terwijl een dekking in alle gemeenten en wijken gewaarborgd wordt.  

Sibelga is als beheerder van het elektriciteitsnet een essentiële partner om deze doelstellingen te realiseren.

Tweede uitdaging: het beheer van de belasting van het net

Als we aan elektrische mobiliteit denken, rijst een andere vraag: zullen de huidige netten de verwachte toename van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren kunnen ondersteunen? 

1,5 miljoen elektrische voertuigen verwacht tegen 2030

Synergrid, de federatie van netbeheerders voor de transmissie en distributie van gas en elektriciteit in België, wilde hierop inspelen door het adviesbureau Baringa te gelasten met een studie rond de impact van de verwachte ontwikkeling van de elektromobiliteit op de Belgische netten.  Op basis van de cijfers van het Internationaal Energieagentschap worden er 1,5 miljoen elektrische voertuigen verwacht in 2030 en 4 miljoen in 2050.

Beperkt risico op overbelasting van het net

Verschillende laadscenario's werden bestudeerd, aangezien de verschillende laadopties een verschillende impact hebben op de netten. 

  • Zo heeft thuisladen, dat traag is en vaak ’s avonds gebeurt, een directe impact op het laagspanningsnet. 
  • Snellaadpalen langs de openbare weg zijn dan weer rechtstreeks aangesloten op het middenspanningsnet. 
  • Als het laden overdag op kantoor gebeurt, zal dit ook een andere impact hebben. 

De conclusie van de studie luidt dat bij een gelijk aantal voertuigen, met verschillende laadmethodes, het risico op overbelasting van het net beperkt is als het laden gespreid wordt: “De Belgische netten zijn goed voorbereid op de geplande inzet van elektrische voertuigen, op voorwaarde dat het laden gespreid wordt in de tijd en de ruimte en dat de moderniseringsinvesteringen kunnen worden voortgezet.

Maatregelen ter bevordering van de elektrische mobiliteit

Om de elektromobiliteit in de toekomst te bevorderen, moeten alle betrokken partijen nu al concrete maatregelen treffen.  Het doel is een juridisch kader, IT-tools en prijsgerelateerde mechanismen te ontwikkelen die de gebruikers ertoe zullen aanzetten goede laadgewoonten aan te nemen die gunstig zijn voor het distributienet.

De uitdagingen voor de DNB’s* zijn niet min ...

Er staan de transmissie- en distributienetbeheerders nog veel uitdagingen te wachten. Ze zullen in de toekomst de energietransitie moeten vergemakkelijken en stimuleren en actief moeten deelnemen aan de strijd tegen de klimaatopwarming. De netten zullen op de proef worden gesteld – net name door de inzet van elektrische voertuigen, maar niet alleen daardoor! Ze zullen ook het hoofd moeten bieden aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie en warmtepompen, de flexibiliteit moeten beheren en valoriseren, de verwachtingen van de klanten moeten inlossen met betrekking tot de nieuwe consumptiewijzen ... 

Sibelga, de beheerder van het Brusselse elektriciteitsdistributienet, is zich ervan bewust dat zij een sleutelrol zal spelen. De resultaten van de studie lezen.

*Distributienetbeheerders