In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

De inventarissen van het voorgaande jaar worden ieder jaar openbaar gemaakt tegen uiterlijk 1 april.

Meer informatie over het decreet en de ordonnantie.

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze

Een beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van Sibelga kunt u terugvinden in de pagina's structuur, beheersorganen en directiecomité.

Inventaris van subsidies

Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie

  • Niet van toepassing in 2023

Inventaris van studies

Een inventaris van de studies die werden verricht in 2023 voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;

Inventaris van overheidsopdrachten

Een inventaris van de overheidsopdrachten die werden gesloten voor Sibelga, BNO en Interfin, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

Mandaten en vergoedingen

Alle info over de vergoedingen en mandaten is terug te vinden in de pagina vergoedingen bestuurders

Aanwervingen

Al onze openstaande vacatures zijn terug te vinden op sibelga.be/jobs