Beheersorganen

Beheersorganen Sibelga – Interfin


Raad van bestuur van Interfin

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten.

De Raad van bestuur neemt onder meer de besluiten over het nemen van een participatie in vennootschappen waarin nog geen participatie wordt aangehouden, voor bedragen boven tien miljoen euro.

De Raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente , heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Enkel personen die simultaan gepresenteerd worden door hun gemeente als bestuurder in de intercommunale SIBELGA, kunnen worden voorgesteld.

Voorzitter
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)

Vice-Voorzitter 
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)

Bestuurders
Mustafa AMRANI (Brussel)
Orhan AYDIN (Jette)
Christian BEOZIERE (Evere)
Adelheid BYTTEBIER (Schaarbeek)
Hassan CHEGDANI (Elsene)
Valérie COPS (Oudergem)
Bart DHONDT (Brussel)
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Emel  DOGANCAN (Schaarbeek)
Caroline DUPONT (Vorst)
Moulay Brahim EL KAF (Koekelberg)
Bernard GUILLAUME (Schaarbeek)
Nadia KAMMACHI (Anderlecht)
Adburrahman KAYA (Anderlecht)
Faouzia HARICHE (Brussel)
Audrey LHOEST (Elsene)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Ahmed MEDHOUNE (Sint-Joost-ten-Node)
Lotfi MOSTEFA (Anderlecht)
Leonidas PAPADIZ (Sint-Jans-Molenbeek)
Audrey PETIT (Etterbeek)
Alexandre PIRSON (Sint-Pieters-Woluwe)
Jos RAYMENANTS (Sint-Gillis)
Youssra SELLASSI (Ganshoren)
Thibault WAUTHIER (Sint-Agatha-Berchem)
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Secretaris
Raphaël LEFERE


Bureau Interfin 

Bevoegdheden

Onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij wet of krachtens de statuten aan de algemene vergadering en de Raad van bestuur voorbehouden zijn, heeft het Bureau de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking die de Intercommunale aanbelangen.

Het Bureau neemt met name besluiten:

 • inzake overheidsopdrachten;
 • inzake het nemen van een participatie in een vennootschap waarin nog geen participatie aangehouden wordt, indien het een bedrag van minder dan tien miljoen euro betreft;
 • inzake participatieverhogingen en -verlagingen in vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
 • inzake financiering van en controle over vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
 • uitsluitend in geval van een dwingende urgente reden, over de materies beoogd in het artikel 19 alinea 2. De besluiten genomen om een urgente reden door het Bureau, moeten bevestigd worden door de Raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering ervan, als de effecten die dat besluit teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf die datum.

Het Bureau bereidt de punten voor die op de agenda van de Raad van bestuur ingeschreven worden.

Samenstelling

Het Bureau bestaat uit de zeven bestuurders die verkozen werden om te zetelen in het Bestuurscomité van de intercommunale Sibelga.

Voorzitter
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)

Vice-Voorzitter
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)

Leden
Christian BEOZIERE (Evere)
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Faouzia HARICHE (Brussel)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Secretaris 
Raphaël LEFERE


Raad van bestuur Sibelga

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten.
Hij neemt in het bijzonder beslissingen inzake:

 • tarieven,
 • reglementen,
 • investeringsplannen,
 • uitvoeringsprogramma's van de openbaredienstverplichtingen die moeten worden toegepast in uitvoering van de wetten en ordonnanties die de gas- en elektriciteitsmarkt organiseren.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Als de onderneming nog andere vennoten had dan de gemeenten en de financieringsintercommunale Interfin, zouden die vennoten beschikken over een aantal bestuurders dat gelijk is aan maximum een derde van het aantal bestuurders van de gemeenten en lager ligt dan een vijfde van het totale aantal bestuursmandaten.

Voorzitter
Faouzia HARICHE (Brussel)

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Bestuurders
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)
Mustafa AMRANI (Brussel)
Orhan AYDIN (Jette)
Christian BEOZIERE (Evere)
Adelheid BYTTEBIER (Schaarbeek)
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)
Hassan CHEGDANI (Elsene)
Valérie COPS (Oudergem)
Bart DHONDT (Brussel)
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Emel DOGANCAN (Schaarbeek)
Caroline DUPONT (Vorst)
Moulay Brahim EL KAF (Koekelberg)
Bernard GUILLAUME (Schaarbeek)
Nadia KAMMACHI (Anderlecht)
Adburrahman KAYA (Anderlecht)
Audrey LHOEST (Elsene)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Ahmed MEDHOUNE (Sint-Joost-ten-Node)
Lotfi MOSTEFA (Anderlecht)
Leonidas PAPADIZ (Sint-Jans-Molenbeek)
Audrey PETIT (Etterbeek)
Alexandre PIRSON (Sint-Pieters-Woluwe)
Jos RAYMENANTS (Sint-Gillis)
Youssra SELLASSI (Ganshoren)
Thibault WAUTHIER (Berchem-Sainte-Agathe)

Secretaris 
Raphaël LEFERE


 

Bestuurscomité

Bevoegdheden

Het Bestuurscomité bereidt de punten voor die zijn opgenomen in de agenda van de Raad van bestuur. Daarnaast neemt het Bestuurscomité, conform de statuten, besluiten over zaken die niet bij wet zijn voorbehouden voor de Raad van bestuur of de Algemene vergadering.

Zo neemt het Bestuurscomité met name besluiten inzake:

 • marktwerking en reguleringsbeleid, met uitzondering van de tarief- en reglementgerelateerde materies;
 • beheer en controle van de dochterondernemingen en de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
 • benoeming van de leden van het Directiecomité,
 • overheidsopdrachten. 

Samenstelling

Het Bestuurscomité bestaat uit 7 bestuurders ter vertegenwoordiging van de gemeenten en hoogstens 3 bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele andere vennoten.

Voorzitter
Faouzia HARICHE (Brussel)

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Leden
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)
Christian BEOZIERE (Evere)
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Secretaris
Raphaël LEFERE


Auditcomité

Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bestuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité bij inzake financiële reporting, opvolging van de efficiëntie van de interne controlesystemen en het risicobeheer van Sibelga, opvolging van de controle van de rekeningen, opvolging van de onafhankelijkheid van de Commissaris-revisor.

Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee leden die binnen het Bestuurscomité worden aangeduid.

Voorzitter
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Leden
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Secretaris
Raphaël LEFERE


Comité voor benoemingen en bezoldigingen

Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hierna CBB genoemd) is een raadgevend orgaan van de Raad van bestuur, uitsluitend wanneer specifiek beslissingsbevoegdheden aan hem worden gedelegeerd.

Het Comité heeft de volgende bevoegdheden:

 • Inzake benoemingen: het CBB bepaalt de aanwervingsprocedure van de Algemeen directeur en legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van bestuur.
  Het CBB controleert de selectieprocedure van de andere leden van het Directiecomité, en geeft een advies aan de Raad van bestuur over de kandidaat voorgesteld door de Algemeen directeur.
 • Inzake bezoldigingen: het CBB bepaalt het beleid op het vlak van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité, op basis van de voorstellen die geformuleerd worden door de Algemeen directeur en controleert de naleving van dat beleid.
  Het CBB bestudeert de adequatie van het algemene beleid inzake bezoldiging binnen de onderneming en doet elk nuttig voorstel ter zake aan de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het CBB bestaat uit een voorzitter en 2 leden die binnen de Raad van bestuur worden aangeduid. 

Voorzitter
Faouzia HARICHE (Brussel)

Leden
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)

Secretaris
Raphaël LEFERE


Raad van bestuur van BNO

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en  voor het bestuur van de onderneming, zonder afbreuk te doen aan wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van bestuur.

Samenstelling

De onderneming wordt bestuurd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit 7, al dan niet geassocieerde, leden die door de Algemene vergadering benoemd zijn.

Voorzitter
Faouzia HARICHE (Brussel)

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Leden
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)
Christian BEOZIERE (Evere)
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)
Boris DILLIÈS (Ukkel)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Secretaris
Raphaël LEFERE