We leggen nu de fundamenten van het net en de stad van morgen! We geven een paar voorbeelden van vernieuwingen waaraan onze teams werken.

Slimme openbare verlichting

Net zoals in Parijs, Londen of Kopenhagen, worden er ook in Brussel geleidelijk geconnecteerde of ‘slimme’ lichtpunten in het net voor de openbare verlichting opgenomen.  

Die lichtpunten zijn vanop afstand te controleren en ze kunnen in real time informatie communiceren over hun werkingsstaat. Door de geconnecteerde lichtpunten kan de openbare verlichting nog efficiënter beheerd worden en dat komt de Brusselaars ten goede.

De voordelen van de slimme openbare verlichting in één oogopslag

  • Nog meer energiebesparing.
  • Minder lichthinder 
  • Snellere en nauwkeurigere interventies in geval van storingen 
  • Een groter veiligheidsgevoel 
  • Mogelijkheid om een specifiek lichtpunt af te regelen.  

Onze acties

De CO2-uitstoot van de openbare verlichting verkleinen 

Dankzij de slimme verlichting kunnen we de verlichtingstoestellen nauwkeuriger programmeren. Zo kunnen we in Brussel het stroomverbruik tegen 2035 met 20 % verminderen.

De slimme openbare verlichting staat voor 4 000 ton minder CO2/jaar. Dat komt overeen met 600 rondjes om de aarde met een dieselauto per jaar! 

Minder lichthinder 

Dankzij slimme verlichting met ‘lichtbollen’ die de voetgangers en fietsers volgen wanneer ze voorbijkomen, is continue verlichting niet meer nodig. 

Minder lichthinder daar pleiten burgers vaak voor, met name in ecowijken. 

Verlichting met respect voor de biodiversiteit 

In samenwerking met Natagora, Leefmilieu Brussel en de Brusselse gemeenten voert Sibelga testen uit om het licht van de openbare verlichting aan te passen en zo de impact ervan op nachtdieren te verminderen. 

Plekken die uiterst belangrijk zijn voor de biodiversiteit in de stad zoals het Zoniënwoud, het Rood Klooster in Oudergem of de Heilig-Hartlaan in Jette zijn uitgerust met een oranjekleurige nachtverlichting met leds. Daar varen o.a. de vleermuizen wel bij.

Elektrische voertuigen 

Met zijn gewestelijk plan Good Move wil de Brusselse regering de uitrol van elektrische voertuigen aanmoedigen.  

De Brusselse regering heeft het organiseren van de concessie van laadpalen aan Sibelga toevertrouwd. Sibelga zal erop toezien dat de implementatie ervan verloopt in overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen. Dat zal ze onder meer doen door de coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen op het terrein te faciliteren.

Onze acties 

Elektrische laadpalen voor iedereen 

Elektrische voertuigen zitten in de lift in Brussel zodat de vraag naar laadoplossingen stijgt. Ons engagement ten dienste van de Brusselaars impliceert dat wij er moeten voor zorgen dat we oplaaddiensten aanbieden die voor iedereen toegankelijk zijn.  

Er komen 11.000 laadpalen in Brussel tegen 2035. De locatie ervan wordt zo bepaald dat de Brusselaars toegang krijgen tot een laadpaal in een straal van 250 meter rondom hun woning. 

Vernieuwende laadoplossingen 

Sibelga plaatst sommige laadpalen rechtstreeks op de openbareverlichtingspalen. Dankzij die oplossing kunnen we de kosten drukken en de aanwezigheid van stadsmeubilair in de openbare ruimte beperken.

Het eerste oplaadstation op een openbareverlichtingspaal  zag het daglicht aan de Charles Thielemanslaan in Sint-Pieters-Woluwe. Amper 30 minuten volstaan voor een actieradius van 20 km. 

Vergroening van de openbare utilitaire voertuigen 

Via een opdrachtencentrale faciliteert Sibelga de toegang van openbare besturen tot bedrijfsvoertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden en tot de installatie van elektrische laadpalen. Die voertuigen zijn minder vervuilend en dragen bij tot de verbetering van de lucht, en dat is goed voor alle Brusselaars. 

In oktober 2021 waren 44 Brusselse openbare besturen tot de aankoopcentrale toegetreden. 

Groene waterstof 

Waterstof is een energiebron met een heus potentieel voor de energietransitie. Het is een zeer licht gas dat immers heel veel energie vrijgeeft. Een kilo waterstof levert drie keer meer energie op dan één kilo benzine. 

Het heeft bovendien een bijzondere eigenschap: het kan worden verkregen uit elektriciteit zonder dat er CO2vrijkomt.  

Daarom is groene waterstof een zeer interessante piste voor de opslag van overtollige elektriciteit die fotovoltaïsche panelen produceren. 

Onze acties 

Om het potentieel van groene waterstof te testen 

Sibelga werkt nauw samen met John Cockerill en Fluxys om verschillende toepassingen van waterstof op haar site in Anderlecht te testen. 

De productie van groene waterstof via fotovoltaïsche elektriciteit uit zonnepanelen op de site, de lokale opslag van waterstof en de injectie in een experimenteel net zijn een greep uit onze proefprojecten.    

Om de reflectie rond de rol van groene waterstof in Europa op gang te brengen  

Sibelga is lid van de European Clean Hydrogen Alliance (Europese Alliantie voor Schone Waterstof) en is covoorzitter van een rondetafeldiscussie over de toepassingen van de groene waterstof in de residentiële sector.  

In de toekomst zouden we met groene waterstof bijvoorbeeld volledige wijken van verwarming kunnen voorzien via stedelijke warmtenetten 

Slimme meters 

De slimme meters zijn uiterst belangrijk voor de energietransitie. Zij zorgen ervoor dat Sibelga op een nauwkeurigere en flexibelere manier het net kan beheren. Met de slimme meters kunt u ook uw energieverbruik in realtime volgen en energie besparen.  

Het Brussels net wordt stilaan uitgerust met slimme meters, maar we kunnen nog niet spreken van een algemeen gebruik. Sibelga neemt de nodige tijd om de verschillende oplossingen te testen om die dan op een efficiënte en veilige manier te kunnen uitrollen. 

Onze acties 

Ondersteuning van de klanten in een kwetsbare situatie  

In nauwe samenwerking met het OCMW van Brussel werd er bij 100 Brusselse gezinnen in een kwetsbare situatie een applicatie voor de opvolging van het verbruik geïnstalleerd. Via die app op hun smartphone kunnen zij hun verbruik alle dagen opvolgen: in kWh én in euro. Ze kunnen nagaan hoe dat verbruik zich verhoudt tot hun budget en kunnen het vergelijken met het verbruik van een even groot gezin. 

Is die applicatie doeltreffend? Dan zouden alle Brusselaars daar in de toekomst kunnen over beschikken. 

De toegang tot groene energie voor iedereen vergemakkelijken 

De slimme meters zetten de deur open voor energiegemeenschappen. Met energiegemeenschappen kunnen eigenaars van fotovoltaïsche panelen de stroom die ze produceren, delen met een burencommunity, die een interessant tarief geniet. Voordeel van dat principe? Iedereen krijgt makkelijk toegang tot groene energie en we bereiken de klimaatdoelstellingen. 

Een laboratorium voor groene energie 

Om na te gaan welke mogelijkheden nieuwe technologieën bieden, zet Sibelga resoluut haar site in als een echt experimenteerlab. 

Onze acties 

Een smart flower testen 

Die fotovoltaïsche installatie heeft de vorm van een bloem en heeft fotovoltaïsche panelen op haar ‘bloemblaadjes’. Aan de hand van een systeem dat het traject van de zon volgt, oriënteren de panelen zich automatisch en dat zorgt voor een maximale productie. 

Implementatie van een microgrid 

De site van Sibelga werkt op basis van zijn eigen intern elektriciteitsnet waarop we onze volledige productie van groene energie hebben aangesloten: fotovoltaïsche panelen, warmte-krachtkoppelingseenheden ... Met slimme systemen mikken we op termijn op het optimaliseren van ons verbruik afhankelijk van de beschikbare energie om zo onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. 

Een plek om te experimenteren 

Sibelga gaat op haar site eerst na hoe efficiënt, stevig en performant nieuwe technologieën zijn, alvorens ze die op haar net of in de publieke ruimte implementeert.  

In 2020 installeerde Sibelga 38 testlaadpalen voor elektrische voertuigen op haar site. Sibelga maakte ook een vergelijking van de oplossingen voor het beheer van slimme verlichting op haar site.